Title:  แอปพลิเคชันสื่อการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษสําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง : English Language Skill Enhancement for 3-5 Years Student using Augmented Reality Researcher:  วีนา โชติช่วง และ ชนาภา กระจง Chotchuang V. and Krajong C. Department     :  ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม E-mail                :   veena.cho@siam.edu บทคัดย่อ             :   การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบัน จําเป็นที่ต้องมีการปรับสื่อการสอนให้สอดคล้องและทันยุคสมัย มีการนําเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาประยุกต์ใช้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน สําหรับเทคโนโลยีเสมือนจริง(Augmented […]

วิทยาการคอมพิวเตอร์-2560-แอปพลิเคชันสื่อการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษสําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง Read More »