เครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ (คณะอนุกรรมการ อพส.) ในวันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ห้องประชุม ๔-๑๕๐๒ ชั้น๑๕ อาคาร CP ALL Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์   เว็บไซต์:  คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ประชุมอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ครั้งที่ 2 /2561 – อพส. – tuthaipul.org  

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑-อพส. Read More »