สถาปัตย์ใต้ร่มฉัตรพระปกเกล้าฯ

ชื่อเรื่อง : สถาปัตย์ใต้ร่มฉัตรพระปกเกล้าฯ   ชื่อผู้แต่ง : พีรศรี โพวาทอง  Call Number : 720 พ794ส 2564  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 18 ส.ค.2565 หนังสือ “สถาปัตย์ใต้ร่มฉัตรพระปกเกล้าฯ” หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมจากงานวิจัย เรื่อง พัฒนาการสถาปัตยกรรมในสยาม ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ.2468-2477) ซึ่งเป็นผลงานวิจัยในโครงการ พระปกเกล้าศึกษา ของพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า ที่มุ่งพัฒนาการของสถาปัตยกรรมในสยามในช่วง พ.ศ. 2468-2477 โดยวิเคราะห์จากปัจจัยสำคัญ คือตัวงานสถาปัตยกรรม  (บทที่ 3 ) สถาปนิกผู้ออกแบบบ (บทที่ 2) และบริบททาง สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ทั้งในระดับเมือง ระดับประเทศ และบริบทโลก (บทที่ 1) ซึ่งในแต่ละบทมีความสำคัญเป็นพิเศษกับงานสถาปัตยกรรมและข้อมูลเอกสารชั้นต้นเกี่ยวกับอาคารเหล่านั้น มาค้นหาความเปลี่ยนแปลงและเรื่องราวที่น่าสนใจแต่ละช่วงรัชสมัยได้จากหนังสือเล่มนี้  Link to Library Row […]

สถาปัตย์ใต้ร่มฉัตรพระปกเกล้าฯ Read More »