หลักการบัญชีขั้นต้น

ชื่อเรื่อง : หลักการบัญชีขั้นต้น  ชื่อผู้แต่ง : รัตนา วงศ์รัศมีเดือน  Call Number : 657.042 ร376ห 2564  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  5 เม.ย.2565 หนังสือ “หลักการบัญชีขั้นต้น” หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาความรู้ทางด้านการบัญชีขั้นต้น เพื่อใช้ประกอบการศึกษาวิชาการบัญชีขั้นต้น เริ่มตั้งแต่พื้นฐานความรู้ทั่วไปทางการบัญชี หลักการบัญชี การบันทึกรายการทางการบัญชีของธุรกิจบริการ การวัดผลการดำเนินงานของธุรกิจบริการ การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย การบัญชีเกี่ยวกับกิจการพาณิชยกรรม สมุดรายวันเฉพาะ ระบบใบสำคัญ โปรแกรมสำเร็จรูปกับงานบัญชี และระบบบัญชีเดี่ยว ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้มีการปรับปรุงเนื้อหา เรื่อง กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2563) ฯลฯ อันเป็นประโยชน์ต่อนิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจที่ต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้านบัญชี  Link to Library Row Hit Heading 1 1 หลักการบัญชีขั้นต้น / รัตนา วงศ์รัศมีเดือน, ผกาพรรณ […]

หลักการบัญชีขั้นต้น Read More »