คุณสามารถบริจาคทรัพยากรสารสนเทศ หนังสือ วารสาร และงานวิจัย เป็นต้น ให้กับ สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม เพื่อเผยแพร่และให้บริการภายในห้องสมุด หรือ บริจาคทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเผยแพร่และให้บริการผ่านเว็บไซต์ของสำนักฯ https://e-library.siam.edu ทั้งนี้ หนังสือที่นำมาบริจาคควรมีสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุด เสียหาย ทรัพยากรสารสนเทศที่สามารถนำมาบริจาคให้กับห้องสมุด ได้แก่ หนังสือ เช่น หนังสือทั่วไป หนังสือวิชาการ นวนิยาย วรรณกรรมเยาวชน หนังสือหายาก หนังสืออนุสรณ์งานศพ เป็นต้น สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง เช่น วารสารวิชาการ นิตยสาร เอกสาร รายงานต่าง ๆ งานวิจัย เช่น งานวิจัยส่วนบุคคล งานวิจัยของหน่วยงานต่าง ๆ  วิธีการบริจาค/HOW TO DONATE บริจาคด้วยตนเอง โดยติดต่อห้องสมุด ตามวันเวลาเปิดบริการ ห้องสมุดเปิดบริการ (LIBRARY OPEN HOURS) บริจาคโดยจัดส่งทางไปรษณีย์ โดยจัดส่งตามที่อยู่ ด้านล่าง บริจาคหนังสือเป็นไฟล์ดิจิทัล แจ้งความประสงค์ […]

บริจาคหนังสือ Read More »