เทคโนโลยีการอาหาร

เทคโนโลยีชาวบ้าน

ชื่อนิตยสาร: เทคโนโลยีชาวบ้าน Print ISSN: 0858-141X สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์มติชน รายละเอียด แนะนำนิตยสาร 22 ก.ค. 2563  เทคโนโลยีชาวบ้าน เป็นนิตยสารรายปักษ์ที่นำเสนอเรื่องราวของชาวบ้านที่ทำการเกษตร ให้ชาวบ้านนำเสนอวิธีการทำมาหากินในอาชีพการเกษตรสู่การรับรู้ของผู้อ่านที่เป็นชาวบ้านและสนใจในอาชีพการเกษตร เพื่อยืนยันว่าอาชีพการเกษตรนั้น สามารถเลี้ยงชีพชอบได้ สามารถสร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างดี โดยใช้กระบวนการทั้งการคิด การดำเนินการ ใช้เทคโนโลยีเบื้องต้นระดับชาวบ้าน ที่ได้มาจากการคิดค้นของชาวบ้านมาประกอบด้วย ไม่ต้องใช้เงินทุนสูงมากนัก อย่างเช่น เทคโนโลยีชาวบ้าน ปีที่ 32 ฉบับที่ 723 (15 ก.ค.2563) มีบทความที่ชื่อว่า หนุ่มฉะเชิงเทราเลี้ยงปลานิลเสริมรายได้เน้นลดต้นทุนช่วยสร้างผลกำไรงาม  เป็นต้น Link to magazine : เทคโนโลยีชาวบ้าน Link to Ookbee : เทคโนโลยีชาวบ้าน Link to Facebook : เทคโนโลยีชาวบ้าน Link to Instagram : เทคโนโลยีชาวบ้าน Link to […]

เทคโนโลยีชาวบ้าน Read More »

Title:  การคัดแยกและลักษณะสัณฐานวิทยาของแบคทีเรียชอบเกลือและเจริญเติบโตได้ดีที่อุณหภูมิสูง จากน้ำปลาโซเดียมต่ำ : Screening and Morphology Characterization of Thermophilic and Halophilic Bacteria from Low Sodium Fish Sauce Researcher       : ศุภณัฐ หวังรุ่งเรืองกิจ, พชรวัฒน์ ดิลกพัฒน์วานิช, อำพรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์* และ ณฐมล จินดาพรรณ Suppanat Hwangrungruangkij, Pacharawat Dilokpatwanich, Ampun Chaikulsareewath* and Nathamol Chindapan Department     :  ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม E-mail                : 

เทคโนโลยีการอาหาร-2558-การศึกษาชนิดและปริมาณของสารไบโอพอลิเมอร์ในการเตรียมเอนแคปซูเลชันต่อค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ ของสารสกัดจากเปลือกมังคุด Read More »

Title:  การศึกษาชนิดและปริมาณของสารไบโอพอลิเมอร์ในการเตรียมเอนแคปซูเลชันต่อค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ ของสารสกัดจากเปลือกมังคุด : Study on Types and Contents of Biopolymers for Encapsulation and Diffusivity Coefficient of Mangosteen Pericarp Extract Researcher:  ณัฐพล ขจรบุญ, ธัญญาภรณ์ ศิริเลิศ และ ณัฏฐิกา ศิลาลาย Nuttaphon Kajornboon, Tunyaporn Sirilert and Nattiga Silalai Department     :  ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม E-mail                :   tunyaporn.sir@siam.edu บทคัดย่อ         

เทคโนโลยีการอาหาร-2558-การศึกษาชนิดและปริมาณของสารไบโอพอลิเมอร์ในการเตรียมเอนแคปซูเลชันต่อค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ ของสารสกัดจากเปลือกมังคุด Read More »

Title:  ผลของชนิดและปริมาณไบโอพอลิเมอร์ต่อลักษณะเกาะติดของเนื้อสัมผัสในผลิตภัณฑ์มะขามแก้ว : Influence of Biopolymer Types and Contents on Stickiness Behavior of Tamarind Paste Researcher:  สุพรรณี คัมภีร์บูรณา, กนกวรรณ เกียรติไทยยนต์, ธัญญาภรณ์ ศิริเลิศ และ ณัฏฐิกา ศิลาลาย Supannee Kampeeburana, Kanokwan Kheatthaiyon, Tunyaporn Sirilert and Nattiga Silalai Department     :  ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม E-mail                :  nattiga.sil@siam.edu บทคัดย่อ           

เทคโนโลยีการอาหาร-2558-ผลของชนิดและปริมาณไบโอพอลิเมอร์ต่อลักษณะเกาะติดของเนื้อสัมผัสในผลิตภัณฑ์มะขามแก้ว Read More »