เทคโนโลยีสารสนเทศ

CIO WORLD & BUSINESS

ชื่อนิตยสาร: CIO WORLD & BUSINESS Print ISSN: 1906-0947 สำนักพิมพ์: บริษัท ณ.ดีเน็ทเวิร์ค พับลิชชิ่ง รายละเอียด แนะนำนิตยสาร 15 ก.ค. 2563  CIO WORLD&BUSINESS เป็นนิตยสารรายเดือน ซึ่งเป็นสื่อนิตยสารและเว็บไซต์ที่นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรและการบริหารจัดการธุรกิจ โดยมีกลุ่มผู้อ่านที่เป็นผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO) และผู้บริหารระดับสูงในสายงานอื่นที่ต้องการเรียนรู้เทคโนโลยีในยุค Digital Transformation เพื่อสร้างกลยุทธ์ทางความคิดนำไปสู่การปฏิรูปพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้งานได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด อาทิ เช่น ในนิตยสารฉบับที่ 215 เดือนเมษายน 2563 มีบทความเกี่ยวกับ Covid-19 พ่นพิษยอดขายพีซีทั่วโลกไตรมาสแรกร่วง 12.3% และบทความเกี่ยวกับ รายงานดัชนีการใช้คลาวด์ในองค์กรด้านสาธารณสุขและการแพทย์ เป็นต้น Link to magazine : CIO World&Business Link to Ookbee : CIO World&Business Link to Facebook […]

CIO WORLD & BUSINESS Read More »

How to Speech files are automated without typing. วิธีแปลงไฟล์เสียงพูดให้เป็นอักษรText โดยไม่ต้องพิมพ์เอง ทำอย่างไร

วิธีแปลงเสียงพูด หรือแปลงไฟล์เสียงพูดให้เป็นตัวอักษร หรือText ได้โดยไม่ต้องนั่งพิมพ์ให้มือหงิกอีกต่อไป ด้วยการปรับแต่ง windows10 ให้รองรับการแปลงไฟล์เสียง Google docs อัตโนมัติ

How to Convert speech files to text วิธีแปลงไฟล์เสียงพูด เป็นตัวอักษรอัตโนมัติ ทำอย่างไร (windows10) Read More »

google คนไทย ค้นหา มากที่สุด

Google trend 2019 Thailand เผย คำที่คนไทยค้นหามากที่สุดได้แก่ ชิมช้อปใช้, วิธีลงทะเบียน ชิม ช้อป ใช้, พายุเข้าญี่ปุ่น, กรงกรรม, รักติดไซเรน, กาญจนบุรี, จอร์เจีย

Google เผย คำค้นหายอดนิยม คนไทยค้นหาอะไรมากที่สุด 2019 Read More »

Title: Applying Correlation Analysis and Tam for Determining Relationship Between Two Variables Researcher:  Pitchayakorn Lake พิชญากร เลค Department     :  Faculty of Information Technology, Siam University, Bangkok, Thailand E-mail                :  pitchayakorn@siam.edu Abstract            :  Future scenarios of political, economics and education sectors will depend on the contributions

Information Technology-2016-Applying Correlation Analysis and Tam for Determining Relationship Between Two Variables Read More »

Title:  การใช้ฟังก์ชั่นไลฟ์สตีมมิ่งของยูทิวป์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้นอกห้องเรียน : Using YouTube Live Streaming to promote Learning beyond Classroom Researcher:  นิตินัย ไพศาลพยัคฆ์ Nitinai Phaisanpayak Department     :  ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม E-mail                :  nitinai@siam.edu บทคัดย่อ             :   ในประเทศไทยเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นที่นิยมใช้งานเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นและวัยทํางาน งานวิจัยนี้ได้ศึกษาการใช้งานฟังก์ชั่นไลฟ์สตรีมมิ่งของยูทิวป์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้นอกห้องเรียน มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยฟังก์ชั่นไลฟ์สตรีมมิ่งของยูทิวป์ในรายวิชาหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มตัวอย่าง คือนักศึกษาสาขาแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในภาคการศึกษาที่ 2/2559 จํานวน 20 คน ผลงานวิจัยพบว่า ผลการเรียนด้วยการใช้งานฟังก์ชั่นไลฟ์สตรีมมิ่งของยูทิวป์ มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนเรียนเท่ากับ 14.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานเท่ากับ 2.53

เทคโนโลยีสารสนเทศ-2560-การใช้ฟังก์ชั่นไลฟ์สตีมมิ่งของยูทิวป์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้นอกห้องเรียน Read More »