เภสัชศาสตร์

ชื่อวารสาร: วารสารเภสัชกรรมไทย: TJPP Thai Journal of Pharmacy Practice ISSN: 1906-5574 สำนักพิมพ์: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  TCI : กลุ่มที่ 1 ประเภท: วารสารอิเล็กทรอนิกส์, วารสารออนไลน์ รายละเอียด: วารสารเภสัชกรรมไทยเป็นวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วารสารฯ มีวัตถุประสงค์คือเป็นสื่อกลางเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวิชาการระหว่างนักวิจัยด้านเภสัชกรรม เภสัชกร นักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่น ๆ ตลอดจนเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา วารสารเภสัชกรรมไทยเผยแพร่บทความที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทางเภสัชกรรม ได้แก่การบริบาลทางเภสัชกรรม เภสัชกรรมสังคม การบริหารเภสัชกิจ เศรษฐศาสตร์ทางยา ระบาดวิทยาของยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เภสัชสาธารณสุข เภสัชพฤติกรรมศาสตร์ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ นิติเภสัชกรรม จริยศาสตร์เภสัชกรรม นโยบายด้านยาและสุขภาพ การประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางสังคมและการบริหารในการปฏิบัติงานเภสัชกรรม ประเภทบทความที่รับตีพิมพ์ในวารสารเภสัชกรรมไทย คือ บทความวิจัยต้นฉบับ บทความทบทวนวรรณกรรมทั้งแบบเชิงบรรยาย (review article) การวิเคราะห์อภิมาน  (meta-analysis) และการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (systematic review)  ตั้งแต่ปี พ.ศ. […]

วารสารเภสัชกรรมไทย TJPP Thai Journal of Pharmacy Practice Read More »

ชื่อวารสาร:  วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Thai Journal of Hospital Pharmacy (TJHP) ISSN: 1513-4067 สำนักพิมพ์: สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)  รายละเอียด: วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Thai Journal of Hospital Pharmacy มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทางเภสัชกรรมในโรงพยาบาลหรือสถานบริการสาธารณสุข ให้กับเภสัชกร บุคลากรสาธารณสุข บุคลากรทางการแพทย์ นักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้บริการการศึกษาต่อเนื่องแก่สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) และผู้สนใจ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ทางวิชาการ และนวัตกรรมด้านเภสัชกรรม ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง รวมทั้งสามารถชี้นำและขับเคลื่อนการพัฒนางานเภสัชกรรมโรงพยาบาลในระดับประเทศและ/หรือนานาชาติ Holding ฉบับพิมพ์ ที่มีให้บริการในสำนักหอสมุดฯ Call Number Heading วารสาร 615 วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Holding ฉบับออนไลน์ Link to Journal : วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Thai Journal

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Read More »