เยี่ยมชม

ต้อนรับ คณะกรรมการประเมินสถาบัน หลักสูตรเภสัชศาสตร์

ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการ และผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตร โดยได้นำชมแนะนำสถานที่ ทรัพยากรสารสนเทศ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตรเภสัชศาสตร์  เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 – 14.30 น.      

ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรเภสัชศาสตร์ Read More »

  ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการฯ จาก สป.อว. ตรวจเยี่ยมการดำเนินการตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา ของมหาวิทยาลัยสยาม เพื่อให้การรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 – 17.00 น. กำหนดการตรวจเยี่ยม

ยินดีต้อนรับ Read More »