เยี่ยมชม

ต้อนรับ คณะกรรมการประเมินสถาบัน หลักสูตรเภสัชศาสตร์

ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการ และผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตร …

ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรเภสัชศาสตร์ Read More »

  ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการฯ จาก สป.อว. ตรวจเยี่ยมการดำเนินการตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา ของมหาวิทยาลัยสยาม …

ยินดีต้อนรับ Read More »