เลือกเพราะอะไร? : การศึกษาการเลือกตั้งจากมุมมองความแตกต่างระหวางบุคคล (Individual different perspectives)

ชื่อเรื่อง : เลือกเพราะอะไร? : การศึกษาการเลือกตั้งจากมุมมองความแตกต่างระหวางบุคคล (Individual different perspectives)  ชื่อผู้แต่ง : ถวิลวดี บุรีกุล     Call Number: 324 ถ282ล 2563  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  10 ก.ค. 2564 หนังสือ “เลือกเพราะอะไร? : การศึกษาการเลือกตั้งจากมุมมองความแตกต่างระหวางบุคคล (Individual different perspectives)”  หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมงานวิจัยถึงพฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนที่มีความแตกต่างกัน อาทิเช่น ลักษณะของประชากร เศรษฐกิจ สังคม และลักษณะทางภูมิศาสตร์ โดยเฉพาะการหาความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ ที่เห็นได้ชัดเจนต่อการเลือกตั้งของคนไทย  ซึ่งหนังสือเล่มนี้ยังมีเนื้อหาความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านและผู้ที่สนใจ เพื่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยในอนาคต !  Link to Library Row Hit Heading 1 1 เลือกเพราะอะไร? : การศึกษาการเลือกตั้งจากมุมมองความแตกต่างระหวางบุคคล (Individual different pers เลือกเพราะอะไร? : การศึกษาการเลือกตั้งจากมุมมองความแตกต่างระหวางบุคคล (Individual different perspectives)

เลือกเพราะอะไร? : การศึกษาการเลือกตั้งจากมุมมองความแตกต่างระหวางบุคคล (Individual different perspectives) Read More »