แจ้งข่าว

สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ม.สยาม ขอเชิญเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ “การเข้าถึงและการใช้ Generative AI อย่างมีประสิทธิภาพ” …

KM: การเข้าถึงและการใช้ Generative AI อย่างมีประสิทธิภาพ Read More »