แนวทางและเทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง : แนวทางและเทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ  ชื่อผู้แต่ง : สัญญา เคณาภูมิ  Call Number: 808.02 ส555น 2564  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 2 พ.ย. 2564 หนังสือ “ แนวทางและเทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ”  หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาความรู้ทางด้านวิชาการ ซึ่งอธิบายถึงระบบและกลไกของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จำแนกออกเป็นสองสาย ได้แก่ ศาสตร์ธรรมชาติ  เป็นองค์ความรู้ที่อธิบายสภาวะสิ่งที่เป็นธรรมชาติ เช่น ฟ้า ดิน อากาศ สัตว์ และมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับมนุษย์เป็นกลุ่มหรือบุคคล โดยแต่ละสายมีลักษณะที่เป็นทั้งความรู้พื้นฐาน ที่ทำให้ผู้อ่านสามารถนำแนวทาง เทคนิค วิธีการต่าง ๆ พร้อมตัวอย่างการสร้างสรรค์ผลงานทาวิชาการมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ด้วยหนังสือเล่มนี้ !  Link to Library Row Hit Heading 1 1 แนวทางและเทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ / สัญญา เคณาภูมิ แนวทางและเทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ

แนวทางและเทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ Read More »