แนะนำหนังสือ

ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม, Library Siam University

แนะนำหนังสือประจำวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2567 ชื่อหนังสือ : ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดการวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ = Decision Support System in Water Resources Engineering Management ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร เลขเรียกหนังสือ : 627 ส876ร 2556 รายละเอียด : หนังสือครอบคลุมเนื้อหาการจัดการและการวางแผนระบบทรัพยากรน้ำ กระบวนการตัดสินใจและข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การหาค่าความเหมาะสมสำหรับวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ กลไกการเรียนรู้สำหรับการหาค่าความเหมาะสมและการพยากรณ์ ฐานของกฎและระบบผู้เชี่ยวชาญ แบบจำลองคณิตศาสตร์ระบบทรัพยากรน้ำ การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ และตัวอย่างระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดการระบบทรัพยากรน้ำ ซึ่งเนื้อหาเหล่านี้สามารถเป็นพื้นฐานในการศึกษาเพื่อการนำระบบสนับสนุนการตัดสินใจไปเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดการวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ = Decision Support System in Water Resources Engineering Management Read More »

แนะนำหนังสือประจำวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2567 ชื่อหนังสือ : สหภาพยุโรป กำเนิด พัฒนาการ โครงสร้างและนโยบาย ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ เลขเรียกหนังสือ : 337.1142 ส239ส 2565 รายละเอียด : หนังสือที่เป็นส่วนหนึ่งของความตั้งใจที่ผู้เขียนที่ต้องการให้สังคมไทยเข้าใจถึงกลไกและความซับซ้อนของพัฒนาการสหภาพยุโรป ซึ่งจะช่วยทำให้เข้าใจเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกได้ดีขึ้น อีกทั้งจะทำให้สามารถเข้าใจกลไกการรวมกลุ่มตลอดจนทิศทางในอนาคตของประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ทั้งนี้เพราะสหภาพยุโรปถือเป็นต้นแบบของการรวมกลุ่มทั้งในมิติเศรษฐกิจและมิติทางการเมืองของโลก  ปัจจุบัน “สหภาพยุโรป” ถือเป็นการรวมกลุ่มที่สำคัญที่สุดในเชิงลึก ซึ่งในทางเศรษฐกิจพัฒนาการถึงขึ้นเป็นสหภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Union) ในมิติทางการเมืองมีลักษณะเหนือชาติ (Supranational) และในเชิงกว้างครอบคลุมประเทศสมาชิก 27 ประเทศ อีกทั้งยังมีบทบาททั้งด้านเศรษฐกิจและการเมืองในเวทีโลก

สหภาพยุโรป กำเนิด พัฒนาการ โครงสร้างและนโยบาย Read More »

แนะนำหนังสือประจำวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567 ชื่อหนังสือ : สำนวนและภาษิตอังกฤษที่นำสัตว์มาเปรียบ ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์รัชนี ซอโสตถิกุล เลขเรียกหนังสือ : 398.942 ร333ส 2544 รายละเอียด : สำนวนและภาษิตอังกฤษ ที่นำมารวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้คือ สำนวนและภาษิตอังกฤษที่นำสัตว์มาเปรียบ จัดตามชนิดของสัตว์ โดยสัตว์ที่นำมาเปรียบมีทั้งหมด 73 ชนิด และแต่ละชนิดจัดเรียงตามลำดับตัวอักษร เริ่มจาก Ants ไปถึง Wolf/Wolves ดังรายละเอียดกล่าวคือ – บอกประเภทของข้อมูลที่เสนอว่าเป็นสำนวนหรือภาษิต ถ้าเป็นสำนวน จะบอกหน้าที่ด้วยว่า เป็น นาม กริยา หรือวิเศษณ์ สำนวนบางสำนวนอาจจะเป็นประโยค – บอกความหมายของสำนวนหรือภาษิตที่นำมาเสนอ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ – อธิบายที่มาของสำนวน หรือภาษิตที่นำเสนอ – มี thumb indexs ช่วยในการอ่าน

สำนวนและภาษิตอังกฤษที่นำสัตว์มาเปรียบ Read More »

แนะนำหนังสือประจำวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567 ชื่อหนังสือ : การตรวจคัดกรองและการวินิจฉัยก่อนคลอด ทารกกลุ่มอาการดาวน์ = Prenatal Screening and Diagnosis of Down Syndrome บรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสาวิตรี พรานพนัส และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนิลภา พฤกษานุศักดิ์ เลขเรียกหนังสือ : 616.858842 ก451 2556 รายละเอียด : กลุ่มอาการดาวน์เป็นโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติความผิดปกติของโครโมโซมที่พบบ่อยที่สุดในทารก ลักษณะที่สำคัญคือ มีภาวะปัญญาอ่อน อาจมีความผิดปกติทางกายภาพหรือระบบต่อมไร้ท่อร่วมด้วย จึงต้องได้รับการดูแลทั้งจากแพทย์ บิดามารดา ครอบครัว รวมถึงการดูแลจากสังคม หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมการตรวจคัดกรองและการวินิจฉัยก่อนคลอดทารกกลุ่มอาการดาวน์ทั้งไตรมาสแรกและไตรมาสที่สองของการตั้งครรภ์ หลักจริยธรรมในการดูแล การให้คำปรึกษา การตรวจคัดกรองและการวินิจฉัย ความคุ้มค่าของการตรวจคัดกรอง ตลอดจนการดูแลเด็กกลุ่มอาการดาวน์

การตรวจคัดกรองและการวินิจฉัยก่อนคลอด ทารกกลุ่มอาการดาวน์ = Prenatal Screening and Diagnosis of Down Syndrome Read More »

แนะนำหนังสือประจำวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567 ชื่อหนังสือ : สิทธิบัตร หลักกฎหมายและแนววิธีปฏิบัติเพื่อการคุ้มครอง การประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ รอดจันทร์ เลขเรียกหนังสือ : 346.0486 จ513ส 2555 รายละเอียด : อธิบายหลักเกณฑ์ของกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิบัตรตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร ตลอดจนอธิบายแนววิธีปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงพาณิชย์ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ และประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ออกตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พร้อมให้ตัวอย่างในทางปฏิบัติ รวมทั้งวิเคราะห์ภาระภาษีของผู้มีเงินได้จากสิทธิบัตร หนังสือเล่มนี้จึงไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประดิษฐ์และผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังจะเป็นประโยชน์ต่อนักกฎหมาย นิสิต นักศึกษา และนักวิจัยเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อีกด้วย

สิทธิบัตร หลักกฎหมายและแนววิธีปฏิบัติเพื่อการคุ้มครอง การประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ Read More »

ชื่อเรื่อง : รวมพื้นฐานการสร้าง WEB ชื่อผู้แต่ง : บัญชา ปะสีละเตสัง Call Number : 006.7 บ253ร 2566 แนะนำหนังสือ : 10 กรกฎาคม 2567 รายละเอียด : หนังสือ “รวมพื้นฐานการสร้าง WEB” เล่มนี้ มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการสร้างเว็บเพจ เราจำเป็นต้องนำความรู้พื้นฐานหลายอย่างมารวมเข้าด้วยกัน ซึ่งก็ได้แก่ HTML สำหรับจัดโครงร่างของเพจ แล้วยังต้องใช้ CSS เพื่อจัดรูปแบบของเพจให้เป็นระเบียบ สวยงามดูน่าใช้งานมากขึ้น และอาจนำเฟรมเวิร์กที่ชื่อ Bootstrap เข้ามาช่วยในการจัดรูปแบบร่วมกับ CSS ก็จะช่วยให้งานนั้นง่ายขึ้น นอกจากนี้อาจเขียนคำสั่งด้วย JavaScript เพื่อกำหนดการทำงานตามเงื่อนไข เเล้วหากต้องการเรียนรู้กระบวนการสร้างเว็บไซต์ให้ครบสมบูรณ์ทั้งหมด เราควรศึกษาให้ครอบคลุมถึงการทำงานทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ควบคู่กันไปด้วย และอันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้นก็คือ PHP เพราะเรียนรู้ได้ง่าย เเละนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยในหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมพื้นฐานที่สำคัญของ HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript และ PHP

รวมพื้นฐานการสร้าง WEB Read More »

ชื่อเรื่อง : สร้างแอปพลิเคชันแบบมือโปรด้วย Next.js & ChatGPT ชื่อผู้แต่ง : จีราวุธ วารินทร์ Call Number : 006.68 จ575ส 2566 แนะนำหนังสือ : 9 กรกฎาคม 2567 รายละเอียด : หนังสือ “สร้างแอปพลิเคชันแบบมือโปรด้วย Next.js & ChatGPT” เล่มนี้มีเนื้อหาที่น่าสนใจและได้กล่าวถึง Next.js ซึ่งเป็นเฟรมเวิร์คที่มีพื้นฐานมาจาก React โดยได้เพิ่มคุณสมบัติต่างๆ มากมาย ที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างแอปพลิเคชันในโลกแห่งความจริงได้ง่ายยิ่งขึ้น เช่น สามารถสร้างเว็บแอปพลิเคชันได้ทั้งฝั่ง Frontend และ Backend สามารถเรนเดอร์เนื้อหาบางส่วนเตรียมไว้ก่อน (Pre-rendering) มีระบบจัดเก็บข้อมูลลงในแคชทำให้หน้าเว็บเพจสามารถแสดงผลได้สมบูรณ์ตั้งแต่การโหลดใช้งานครั้งแรก (คุณสมบัติ Server-Side Rendering และ Static Site Generation) เป็นต้น หนังสือเล่มนี้มีการแบ่งเนื้อหาออกเป็น 20 บท แบ่งออกเป็น

สร้างแอปพลิเคชันแบบมือโปรด้วย Next.js & ChatGPT Read More »

ชื่อเรื่อง : ชีวิต 3.0 : การเป็นมนุษย์ในยุคปัญญาประดิษฐ์ ชื่อผู้แต่ง : เท็กมาร์ค, แม็กซ์ Call Number : พ 006.301 ท589ช 2565 แนะนำหนังสือ : 8 กรกฎาคม 2567 รายละเอียด : หนังสือ “ชีวิต 3.0 : การเป็นมนุษย์ในยุคปัญญาประดิษฐ์” เล่มนี้เป็นหนังสือแห่งยุคสมัยซึ่งได้รับยกย่องจากบารัก โอนามา (อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ) ให้เป็นหนึ่งในหนังสือกระตุ้นความคิดและสร้างแรงบันดาลใจมากที่สุด เป็นหนังสือกึ่งวิชาการที่เต็มไปด้วยข้อมูลทางฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ที่ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการอ่านเพื่อทำความเข้าใจสำหรับผู้ที่ไม่ถนัดในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้วิธีการนำเสนอของตัวผู้เขียนที่ชวนคุย ชวนถกถึงประเด็นที่น่าสนใจจนทำให้เราอยากรู้ต่อไปเรื่อยๆ มีการเปรียบเทียบอยู่เป็นระยะๆ สำหรับข้อมูลที่ดูเข้าใจยาก สำนวนการแปลไทยที่ลื่นไหลและสละสลวย มันช่วยให้อ่านเพลินและชวนจินตนาการด้วยความอยากรู้อยากเห็น เราควรถามตัวเองว่าจะทำอะไรบ้าง เพื่อเพิ่มโอกาสในการเก็บเกี่ยวประโยชน์จากเอไอในอนาคต นี่เป็นบทสนทนาอันสำคัญยิ่งในยุคของเรา เอไอจะอยู่กับเราและจะทวีความสำคัญขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่าจะไม่มีใครสามารถบอกได้อย่างแม่นยำในรายละเอียดว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร แต่การคาดการณ์ฉากทัศน์ที่เป็นไปได้ว่า มนุษย์กับเอไอจะมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไรก็เป็นสิ่งที่ควรจะทำ เพราะจะช่วยให้เราพร้อมรับมือเอไอ ซึ่งถือกันว่าน่าจะเป็นเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งต่อสังคมมากที่สุดต่อไป Link to Library Row Hit Heading

ชีวิต 3.0 : การเป็นมนุษย์ในยุคปัญญาประดิษฐ์ Read More »

ชื่อเรื่อง : คู่มือ GO Programming Language (GoLang) ชื่อผู้แต่ง : อรพิน ประวัติบริสุทธิ์ Call Number : 005.133 อ334ค 2566 แนะนำหนังสือ : 7 กรกฎาคม 2567 รายละเอียด : หนังสือ “คู่มือ GO Programming Language (GoLang)” เล่มนี้ กล่าวถึงGO หรือ Golang (เรียกตามชื่อเว็บทางการของภาษานี้คือ Golang.org) เป็นภาษาโปรแกรมที่นิยมใช้กันมากในการพัฒนาโปรแกรม back-end เพื่อเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่นและเว็บเซอร์วิส ออกแบบโดย Google และได้รับความนิยมนำไปใช้โดยบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำต่างๆ รวมถึง Facebook Netflix Uber Docker Dropbox และอื่นๆ หนังสือเล่มนี้จะปูพื้นฐานของภาษา Golang โดยละเอียด ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนสามารถศึกษาเข้าใจได้โดยง่าย มีตัวอย่างประกอบพร้อมคำอธิบายชัดเจนทุกขั้นตอน เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้ว

คู่มือ GO Programming Language (GoLang) Read More »

ชื่อเรื่อง : ระบบสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยว ชื่อผู้แต่ง : พรรณี สวนเพลง Call Number : 910.285 พ273ร 2566 แนะนำหนังสือ : 6 กรกฎาคม 2567 รายละเอียด : หนังสือ “ระบบสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยว” เล่มนี้เป็นหนังสือเล่มแรกที่ตีพิมพ์เป็นภาษาไทยด้วยการ “บุกเบิก” องค์ความรู้เขียนจากประสบการณ์ในการทำงานวิจัยทางด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยวมามากกว่าสิบปี พร้อมกับการบูรณาการทั้ง “ศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์” และ “ศิลปะการประยุกต์ใช้นวัตกรรม” เข้าด้วยกัน หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาครบถ้วน สมบูรณ์ ทันสมัย และนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจ รองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค Disruption & Transformation Link to Library Row Hit Heading 1 1 ระบบสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยว / พรรณี สวนเพลง

ระบบสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยว Read More »

ชื่อเรื่อง : หลักและคำพิพากษา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ชื่อผู้แต่ง : สหรัฐ กิติ ศุภการ Call Number : 347.05 ส459ห 2567 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 5 ก.ค. 2567 หนังสือ ”  หลักและคำพิพากษา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  ”  เล่มนี้อธิบายหลักกฎหมายเรียงตามมาตรา โดยอธิบายเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ ภาค 1 บททั่วไป ภาค 2 วิธีพิจารณาบนศาลชั้นต้น ภาค 3 อุทธรณ์และฎีกา และภาค 4 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาศาลฎีกาประกอบคำอธิบาย เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจวิธีการปรับใช้หลักกฎหมายด้วย ในส่วนของคำพิพากษาศาลฎีกาอ้างอิงจากหนังสือคำพิพากษาฎีกาของเนติบัณฑิต ปี 2566 ถึงตอนที่ 7 หนังสือคำพิพากษาฎีกาของศาลฎีกา ปี 2565 เล่มที่ 7 และบางส่วนจากระบบสืบค้นคำพิพากษาฎีกาของศาลฎีกา   Link to Library Row Hit

หลักและคำพิพากษา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง Read More »

ชื่อเรื่อง : ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนงานวิจัย ชื่อผู้แต่ง : กันยารัตน์ เกตุขำ Call Number : 428.24 ก392ภ 2566 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  3 ก.ค. 2567 หนังสือ  ” ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนงานวิจัย ” เล่มนี้ ใช้คำอธิบายเป็นภาษาไทยเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย อย่างไรก็ตามหัวข้อและคำศัพท์ด้านไวยากรณ์ยังคงใช้คำภาษาอังกฤษเนื่องจากน่าจะเป็นสิ่งที่คุ้นเคยมากกว่าการใช้คำภาษาไทย ในการพิมพ์ครั้งที่ 9 นี้ได้ปรับปรุงเนื้อหาที่เกี่ยวกับการเขียนอ้างอิงโดยใช้รูปแบบของ American Psychological Association (APA) ตามคู่มือฉบับล่าสุด 7th edition หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษาที่ต้องเขียนงานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก นักวิชาการและนักวิจัยที่ต้องการนำผลงานวิจัยเผยแพร่ในระดับนานาชาติ อาจารย์ผู้สอนวิชา Academic Writing , Research Writing และวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์   Link to Library Row Hit Heading 1

ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนงานวิจัย Read More »