แบบสอบถามความพึงพอใจ

แบบสอบถามความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักหอสมุดฯ ประจำปีการศึกษา 2567 https://forms.gle/eawmeU33DPQZ64Z17 เพื่อนำผลที่ได้รับและข้อเสนอแนะต่างๆ   มาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาการให้บริการให้ตรงกับความต้องการและเป็นที่พึงพอใจและเกิดประโยชน์สูงสุดให้กับท่านผู้รับบริการ  ต่อไป

แบบสอบถามความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักหอสมุดฯ ประจำปีการศึกษา 2567 Read More »