ชื่อเรื่อง :รวมกฎหมายแรงงาน : พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์  ชื่อผู้แต่ง : คณะวิชาการ The Justice Group Call Number : 344.01 ร155 2567 แนะนำหนังสือ 22 มิ.ย.2567 รายละเอียด : หนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วย พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 โดยในเล่มได้ให้เนื้อหาอย่างกระชับ เข้าใจง่าย เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน รูปเล่มกะทัดรัด พกพาสะดวก เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาวิชากฎหมาย และผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมาย Row Hit Heading 1 1 […]

รวมกฎหมายแรงงาน : พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์ Read More »