108 สัญญาทางธุรกิจ

ชื่อเรื่อง : 108 สัญญาทางธุรกิจ  ชื่อผู้แต่ง : อดุล ขาวละออ   Call Number : 346.02 อ132ห 2565  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 14 ก.พ.2566 หนังสือ “108 สัญญาทางธุรกิจ” หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกฎหมาย โดยได้มีการรวบรวมจัดทำสัญญาธุรกิจขึ้นมาใหม่เป็นการจัดพิมพ์ครั้งที่ 7 ที่มีเนื้อหาใจความครบถ้วนตามกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องนั้น ๆ ได้แก่ การจัดทำสัญญาในการจัดหาที่ดิน อาคาร สถานที่ สัญญาเกี่ยวกับการก่อสร้างและตกแต่ง สัญญาในการจัดหาทรัพย์สิน สัญญาในการบำรุงรักษาทรัพย์สิน สัญญาในการดำเนินงานทางธุรกิจ สัญญาว่าจ้างบุคคลภายนอก สัญญาทางการเงิน สัญญาในส่วนของพนักงาน หนังสือมอบอำนาจ, หนังสือให้ความยินยอม สัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและความลับทางการค้า ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้อ่านหรือผู้ที่สนใจในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้ มาค้นหาคำตอบได้ จากหนังสือเล่มนี้ !  Link to Library Row Hit Heading 1 2 108 สัญญาทางธุรกิจ / […]

108 สัญญาทางธุรกิจ Read More »