2556/2013

Title:  การพัฒนาชุมชนเขตเมือง: การศึกษาบริบทพื้นที่ชุมชนเมืองเพื่อการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  Researcher:  ผศ.ดร.กุลธิดา จันทร์เจริญ และ ผศ.ดร.เนตร หงษ์ไกรเลิศ Department:  ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสยาม E-mail:   rcfcd.com@gmail.com บทคัดย่อ             :  การศึกษาบริบทพื้นที่ชุมชนเมืองเพื่อการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed methods) ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ภายใต้โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะ: กรณีนําร่องพื้นที่บริบทเมือง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ คือ 1) พัฒนาเครื่องมือเพื่อจัดทำข้อมูลพื้นฐาน และสำรวจพื้นที่เขตภาษีเจริญ 2) ศึกษาบริบท สถานภาพพื้นที่เขตภาษีเจริญ 3) จัดทำข้อเสนอต่อการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะเขตภาษีเจริญ ระยะเวลาดําเนินงาน 12 เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2555 ถึงพฤษภาคม 2556 มีการดําเนินงาน 3 ขั้นตอน คือ […]

สิ่งแวดล้อม-2556-การพัฒนาชุมชนเขตเมือง: การศึกษาบริบทพื้นที่ชุมชนเมืองเพื่อการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร Read More »

แนะนำวารสาร 2556

แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่  16 ธันวาคม 2556 ชื่อวารสาร(Title) : -ไทยไภษัชยนิพนธ์ (Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences) ISSN : -1686-9540 จัดพิมพ์ : ราย ปีละ 2 ฉบับ ฉบับล่าสุด : ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.56) รายละเอียด : เป็นวารสารใหม่ ที่นำเสนอเนื้อหา ความรู้ที่ครอบคลุมทางด้านเภสัชศาสตร์วิทยาศาสตร์สุขภาพ  และสาขาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้แก่เภสัชกรในรูปการศึกษาต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้หรือทักษะใหม่ๆ จากการวิจัย เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเป็นประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้างขึ้น ภายในฉบับนำเสนอบทความวิชาการที่น่าสนใจ ซึ่งประกอบ 3 ส่วนคือ บทความนิพนธ์ต้นฉบับ บทความนิพนธ์ปริทัศน์ และบทความฟื้นฟูวิชาการ ยกตัวอย่างบทความนิพนธ์ต้นฉบับที่น่าสนใจ เช่น เรื่อง “ การตรวจสอบสารปรอทแอมโมเนียและไฮโดรควิโนน ในครีมทาหน้าขาวที่วางจำหน่ายในอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม” ทั้งนี้เพื่อช่วยกระตุ้นเตือนผู้บริโภคให้มีความระมัดระวังในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หน้าขาวดังกล่าว เป็นต้น นอกจากนี้ภายในฉบับยังมีบทความที่น่าติดตามอีกหลากหลายบทความอีกด้วย

แนะนำวารสาร ประจำปี 2556 Read More »