Atomic Habits เพราะชีวิตดีได้กว่าที่เป็น

ชื่อเรื่อง: Atomic Habits เพราะชีวิตดีได้กว่าที่เป็น  ชื่อผู้แต่ง: เคลียร์, เจมส์  Call Number: พ 155.24 ค749อ 2563  รายละเอียด:แนะนำหนังสือ  25 มี.ค. 2564 หนังสือ “Atomic Habits เพราะชีวิตดีได้กว่าที่เป็น” หนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนิสัย เช่น การทำงาน การเงิน ความสัมพันธ์กับบุคคล สุขภาพ ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น ซึ่งจำนำไปสู่การเปลี่ยลแปลงและมีเป้าหมายที่ดีได้อย่างไรลองมาค้นหาคำตอบได้จากหนังสือเล่มนี้ ! Link to Library Row Hit Heading 1 1 Atomic Habits เพราะชีวิตดีได้กว่าที่เป็น / James Clear ; ประพาฬรัตน์ ยงมานิตชัย ผู้แปล  Atomic Habits เพราะชีวิตดีได้กว่าที่เป็น 

 Atomic Habits เพราะชีวิตดีได้กว่าที่เป็น  Read More »