Blockchain Disruptive Business Model ปฏิวัติโมเดลธุรกิจด้วยบล็อกเชน

ชื่อเรื่อง : Blockchain Disruptive Business Model ปฏิวัติโมเดลธุรกิจด้วยบล็อกเชน   ชื่อผู้แต่ง : อาณัติ ลีมัคเดช   Call Number: 332.178 อ618บ 2563  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 8 ก.ย. 2564 หนังสือ “Blockchain Disruptive Business Model ปฏิวัติโมเดลธุรกิจด้วยบล็อกเชน” หนังสือเล่มนี้ได้นำปัญหาของการบริการภาคธุรกิจและภาครัฐมาเป็นกรณีศึกษา พร้อมตัวอย่างของบริการที่มี Startup และสิ่งที่ค้นพบคือนอกจากการแก้ปัญหาต่างๆ เรื่องความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นการรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ฯลฯ และหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณมีแนวคิดในการนำ “บล็อคเชน” ไปใช้งานในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ !  Link to Library Row Hit Heading 1 1 Blockchain Disruptive Business Model ปฏิวัติโมเดลธุรกิจด้วยบล็อกเชน / อาณัติ ลีมัคเดช Blockchain Disruptive Business Model ปฏิวัติโมเดลธุรกิจด้วยบล็อกเชน

Blockchain Disruptive Business Model ปฏิวัติโมเดลธุรกิจด้วยบล็อกเชน Read More »