ชื่อวารสาร: วารสารควบคุมโรค: Disease Control Journal Print ISSN: 1685-6481 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักพิมพ์: กรมควบคุมโรค รายละเอียด: แนะนำวารสาร 1 ต.ค. 2562 วารสารควบคุมโรคเป็นวารสารทางวิชาการ จัดพิมพ์เผยแพร่โดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่วิทยาการที่เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้,ระหว่างผู้ที่สนใจหรือปฏิบัติงานควบคุมโรคโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข อาจารย์มหาวิทยาลัยนักศึกษา และนักวิจัยโดยทั่วไป Description: Disease Control Journal accept articles on surveillance, prevention and control of diseases and health Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Disease Control Journal วารสารควบคุมโรค: Disease Control Journal

วารสารควบคุมโรค Read More »