ชื่อวารสาร: วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย: Graduate School Journal Chiang Rai Rajabhat University Print ISSN: 1905-7679 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รายละเอียด: แนะนำวารสาร 10 ต.ค. 2562 วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย” จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความวิชาการ และบทความวิจัย ทางด้านสาขาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยา ศิลปศาสตร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีวาระการออกเป็นราย 4 เดือน โดยออกปีละ 3 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 (ประจำเดือนมกราคม-เมษายน) ฉบับที่ 2 (ประจำเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม) และฉบับที่ 3 […]

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Read More »