Journal Link

การประชุม: แนะนำการใช้ฐานข้อมูล Journal Link ใหม่  บุคลากรของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม (นางพรรณี จิวพุทธิธรรม) ได้เข้าร่วม การประชุม: กิจกรรมแนะนำการใช้ฐานข้อมูล Journal Link ใหม่  ผ่านโปรแกรม Zoom เมื่อวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564  เวลา 13.30 –14.30 น. จัดโดย หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยากร โดย คุณธเนศ  เตชะเลิศ วัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมประชุมแนะนำการใช้ฐานข้อมูล Journal Link ใหม่  เพื่อรับรู้ความก้าวหน้าของระบบ/ฐานข้อมูลออนไลน์ Journal Link ที่ปรับปรุงใหม่ และนำมาใช้ในการลงรายการวารสารของห้องสมุดสมาชิก เพื่อความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรฯ ร่วมกันของห้องสมุดสมาชิกที่ใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ Journal Link สรุปหัวข้อองค์ความรู้การประชุม: แนะนำการใช้ฐานข้อมูล Journal Link ใหม่  การสมัครสมาชิกของบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่เพื่อใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล Journal Link  1) เข้าเว็บไซต์ http://www.journallink.or.th/  คลิกที่  Librarian Login 2) คลิกที่ […]

กิจกรรมแนะนำการใช้ฐานข้อมูล Journal Link ใหม่ Read More »

ค้นหาวารสารที่มีในห้องสมุดของประเทศไทย Journal Link ฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย  วิธีการค้นหาวารสารที่มีในห้องสมุดของประเทศไทย “Journal Link”  คลิกที่  Journal Link ฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย  2. คลิกค้นหา (Search) เลือกเขตข้อมูลการสืบค้น (Fields) พิมพ์คำค้นลงในช่องเขตข้อมูล แล้วคลิก ค้นหา  3.  ตัวอย่างการค้นหาจาก ชื่อวารสาร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: แผนกบริการและประชาสัมพันธ์ โทร. 02 457 0068 ต่อ 5142  e-mail: lib2@siam.edu คู่มือการค้นหาหนังสือในห้องสมุด Library Catalog

Journal Link ฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย Read More »