ชื่อวารสาร: วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์: Journal of Graduate Studies Review Print ISSN: 1905-1603 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รายละเอียด: แนะนำวารสาร 10 ต.ค. 2562 วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ มีวัตถุประสงค์ ๑.เพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัยด้านพระพุทธศาสนาและปรัชญา ๒.เพื่อให้บริการทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและปรัชญาแก่สังคม ๓.เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนแนวคิดทางพระพุทธศาสนาและปรัชญา ๔.เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Description: – Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Journal of Graduate Studies Review วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์: Journal of Graduate Studies Review

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ Read More »