วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ชื่อวารสาร: วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Journal of Liberal Arts Ubon Ratchathani University Print ISSN: 1686-5596 TCI: กลุ่มที่ 3 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายละเอียด: แนะนำวารสาร 29 ม.ค.2563 วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวารสารวิชาการราย 6 เดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นเวทีสําหรับนําเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความรู้โดยเครือข่ายวิชาการทั้งภายในและภายนอก กองบรรณาธิการยินดีรับพิจารณาบทความจากนักวิชาการทุกท่าน บทความทุกเรื่องจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารนี้เป็นความเห็นของผู้เขียน มิใช่ทัศนะของบรรณาธิการและคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Description: This journal provides immediate open access to its content on the principle […]

วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Read More »