ชื่อวารสาร: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม: Journal of Science and Technology Mahasarakham University Print ISSN: 1686-9664 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รายละเอียด: แนะนำวารสาร 11 ก.ย. 2562 งานวารสาร กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ เป็นกลุ่มงานหนึ่งซึ่งปฏิบัติด้านงานวารสาร  เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่  การศึกษาค้นคว้าวิจัยที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ  และเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยน   ความคิดเห็นเชิงวิชาการ และปัจจุบัน งานวารสาร กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งออกราย  2 เดือน ปีละ 6 ฉบับ และเพื่อให้เป็นไปตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม งานวารสารกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จึงต้องส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร อาจารย์ พนักงานวิชาการ นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้มีการตีพิมพ์ผลงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Description: This journal provides immediate open […]

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Read More »