4 กรกฎาคม วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย

4 กรกฎา วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย

ในโอกาสวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เป็นวันคล้ายวันประสูติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขออาราธนาพระสยามเทวาธิราช และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ได้โปรดอภิบาลประทานพรให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสำราญ ทรงอุดมด้วย พระพลานามัยปราศจากภยันตรายใดๆ ทั้งปวง

ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเป็นผู้นำที่เข้มแข็งและมีปณิธานอันแน่วแน่ มั่นคงต่อการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ขอพระราชทานพระอนุญาต กำหนดให้วันคล้ายวันประสูติของ ใต้ฝ่าพระบาท วันที่ ๔ กรกฎาคมของทุกปี เป็น “วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย” โดยมติคณะรัฐมนตรีได้ผ่านความเห็นชอบในเรื่องดังกล่าว เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงงาน อันเป็นคุณูปการอันใหญ่หลวงแก่วงการอนามัยสิ่งแวดล้อม ทรงมีวิสัยทัศน์ กว้างไกล มีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่อารยประเทศ จนได้รับการยกย่องและได้รับการทูลเกล้าถวายรางวัลเกียรติคุณจากมหาวิทยาลัย องค์กรระหว่างประเทศและสถาบันที่มีชื่อเสียง ทั่วโลก การทรงงานของใต้ฝ่าพระบาทด้านการศึกษาค้นคว้าวิจัยถึงโรคภัยอันตราย จากสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ทรงเป็นแบบอย่างและสร้าง แรงบันดาลใจให้แก่บุคลากรสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม และสาขาที่เกี่ยวข้อง พระองค์ทรงเป็นผู้นำการพัฒนาทางวิชาการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อประชาชนสุขภาพดี

* ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในฐานะองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงเป็นต้นแบบสำคัญของผู้นำที่เข้มแข็งในการขับเคลื่อนงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการมาเป็นเวลาเกือบ 3 ทศวรรษ ด้วยพระปณิธานที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนได้มีโอกาสในการดำรงชีวิตที่ดี รวมถึงมีสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ด้วยพระวิสัยทัศน์และพระนโยบายการทรงงานที่ชัดเจน และโปรดมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนทรงมุ่งมั่นในงานวิจัย และพัฒนางานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยทรงทุ่มเทพระสติปัญญาในงานวิจัยด้านต่างๆ อาทิ การวิจัยมลพิษสิ่งแวดล้อม กลไกการเกิดพิษของสารพิษต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์หากสัมผัสนานๆ ซึ่งอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมากมาย อาทิ โรคมะเร็ง เป็นต้น

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จึงทรงกำหนดให้มีการประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ขึ้นในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นอีกส่วนหนึ่งของการประสานความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศไทยกับนานาประเทศ โดยเป็นการจัดประชุมวิชาการทางวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ เป็นประจำทุก 3-5 ปี จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2530

สำหรับปี 2559 ทรงจัดให้มีการประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้อ “อนามัยสิ่งแวดล้อม : ความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งแวดล้อม สารเคมี และเชื้อที่ก่อโรค” (Environmental Health : Inter-linkages among the Environment, Chemicals and Infectious Agents) ระหว่างวันที่ 13-17 พฤศจิกายน ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ เพื่อถวายเป็นพระราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ครบ 7 รอบ

ด้วยทรงเล็งเห็นว่าผลงานวิจัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมนั้น สามารถเชื่อมโยงศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม สารเคมี และเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆ เข้าด้วยกันได้ นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ในการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้านการสาธารณสุข การแพทย์ และวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และการพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของประชาชนชาวไทยและมวลมนุษยชาติโดยรวมต่อไปในอนาคต

 


เว็บไซต์สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม คลิก

แฟนเพจ วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย

*ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน หน้า18 เผยแพร่ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559

วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย 4 กรกฎาคม