วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก

ชื่อวารสาร: วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก: Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing
Print ISSN: 0857-605x
TCI: กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักพิมพ์: สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกแห่งประเทศไทย
รายละเอียด: แนะนำวารสาร 12 ต.ค. 2562 วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกเป็นวารสารที่จัดทำโดยสมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก ซึ่งเป็นสมาคมพยาบาลที่มีสมาชิกที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและทรวงอกร่วมกันจัดทำวารสารเพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และเผยแพร่วิทยาการใหม่ๆ เช่น งานวิจัย นวัตกรรม ในสาขาการดูแลรักษาและการพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก โรคเรื้อรัง รวมทั้งศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในสมาชิกสมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกและผู้ที่สนใจ ปีละ 2 เล่ม มกราคม -มิถุนายน และ กรกฎาคม – ธันวาคม
Description: This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing


วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก: Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing