วารสารเภสัชวิทยา

ชื่อวารสาร: วารสารเภสัชวิทยา: Thai Journal of Pharmacology                           
Print ISSN: 0125-3832

TCI: กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักพิมพ์: สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย

รายละเอียด: แนะนำวารสาร 18 ก.ย. 2562 วารสารเภสัชวิทยา เป็นวารสารทางวิชาการที่เผยแพร่งานวิจัยและบทความปริทรรศน์ต้นฉบับในสาขาเภสัชวิทยาและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เภสัชพลศาสตร์ เภสัชจลนศาสตร์ เภสัชบำบัด พิษวิทยา เภสัชวิทยาคลินิก เภสัชวิทยาโมเลกุล เภสัชพันธุศาสตร์ เภสัชวิทยาเปรียบเทียบ เภสัชวิทยาความปลอดภัย เภสัชวิทยาระบบ และเภสัชระบาดวิทยา  ปัจจุบันได้รับการจัดอยู่ใน Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1 และ ASEAN Citation Index (ACI)
Description: Thai Journal of Pharmacology (Thai J Pharmacol) is a peer-reviewed journal publishing original research and review articles on pharmacology and related fields, i.e. pharmacodynamics, pharmacokinetics, pharmacotherapeutics, toxicology, clinical pharmacology, molecular pharmacology, pharmacogenetics/pharmacogenomics, comparative pharmacology, safety pharmacology, systems pharmacology, and pharmacoepidemiology.  Currently being abstracted and indexed by Thai Journal Citation Index (TCI – Tier 1) and ASEAN Citation Index (ACI).

Holding ฉบับพิมพ์ที่ให้บริการในห้องสมุด: ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 (2544) – ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 (2555)

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Thai Journal of Pharmacology


วารสารเภสัชวิทยา: Thai Journal of Pharmacology