วารสารรัฐประศาสนศาสตร์

ชื่อวารสาร: วารสารรัฐประศาสนศาสตร์: Thai Journal of Public Administration
Print ISSN: 0859-418x

TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: คณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รายละเอียด: แนะนำวารสาร 24 ต.ค. 2562 วารสารรัฐประศาสนศาสตร์เป็นวารสารของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  มีกำหนดการพิมพ์ออกเผยแพร่วารสารละ 2 เล่มต่อปี (เดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ โดยบทความทุกบทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารเป็นบทความที่ได้มาตรฐานและผ่านการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง
Description: The Thai Journal of Public Administration publishes peer-reviewed scholarly articles and book/article reviews on public administration. The journal is produced by the Graduate School of Public Administration, National Institute of Development Administration (GSPA-NIDA). The Journal is bi-annual (June and December) and published articles in English and Thai. The Thai Journal Citation Index Centre (TCI) rank the Thai Journal of Public Administration tier 1. The Thai Journal of Public Administration is also listed in the ASEAN Citation Index (ACI)

Holding ฉบับพิมพ์ที่ให้บริการในห้องสมุด: ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2545) – ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (2557)

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Thai Journal of Public Administration


วารสารรัฐประศาสนศาสตร์: Thai Journal of Public Administration