วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชื่อวารสาร: วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: Thammasat Law Journal
Print ISSN: 0857-3867
TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รายละเอียด: แนะนำวารสาร 4 ก.ย. 2562 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดพิมพ์ “วารสารนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านนิติศาสตร์หรือความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทางนิติศาสตร์ซึ่งมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจและ,มีคุณค่าทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ในรูปแบบของวารสารทางวิชาการ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้บุคคล ทั้งภายในและภายนอกสามารถนำเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะได้อีกด้วย
Description: The Faculty of Law, Thammasat University, publishes the Thammasat Law Journal with the aim to disseminate, in the form of a scholarly journal, academic knowledge that falls within the scope of law or may be related to law, covering topics that are interesting and useful from both theoretical and practical aspects. It is also aimed to encourage authors from both within and outside the academia to publish scholarly works to the general public.
The Thammasat Law Journal publishes law articles, making them available to the general public. The works contained therein range from academic articles, research papers, legal varieties, case comments, and book reviews, with their contents and scope being limited to law-related topics.

Holding ฉบับพิมพ์ที่ให้บริการในห้องสมุด: ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 (2545) – ปีที่ 45 ฉบับที่ 4 (2559)

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน:  Thammasat Law Journal


วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: Thammasat Law Journal