อันดับผู้ยืมทรัพยากรห้องสมุดมากที่สุดแห่งปี 2560

อันดับผู้ยืมทรัพยากรห้องสมุดมากที่สุดแห่งปี 2560

[box type=”info”]

ประเภทอาจารย์

[quote color=”#ffdf42″ bgcolor=”#046b22″ bcolor=”#5ab95a” arrow=”yes”]1. ดร.วิศรุต ตันติพงศ์อนันต์ (คณะศิลปศาสตร์) 199 ครั้ง[/quote] [quote color=”#ffdf42″ bgcolor=”#046b32″ bcolor=”#5ab95a” arrow=”yes”]2. ดร.ชาญชัย วิรุณฤทธิชัย (คณะวิศวกรรมศาสตร์) 191 ครั้ง[/quote] [quote color=”#ffdf42″ bgcolor=”#046b42″ bcolor=”#5ab95a” arrow=”yes”]3. รศ.รัฐสิทธิ์ คุรุสุวรรณ (บัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรนิติศาสตร์) 129 ครั้ง[/quote] [quote color=”#f1df42″ bgcolor=”#046b52″ bcolor=”#5ab95a” arrow=”yes”]4. ดร.ณัฏฐพล ศุภกมลเสนีย์ (คณะแพทยศาสตร์) 122 ครั้ง[/quote] [quote color=”#f1df42″ bgcolor=”#046b62″ bcolor=”#5ab95a” arrow=”yes”]5. ผศ.ดร.กาญจนา มหัทธนทวี (คณะวิทยาศาสตร์) 120 ครั้ง[/quote] [quote color=”#f1df42″ bgcolor=”#046b72″ bcolor=”#5ab95a” arrow=”yes”]6. อาจารย์ปรมัตถ์ กิจจานุกิจวัฒนา (คณะพยาบาลศาสตร์) 109 ครั้ง [/quote] [quote color=”#f1df42″ bgcolor=”#046b82″ bcolor=”#5ab95a” arrow=”yes”]7. ผศ.ดร.ธิดารัตน์ เอกสิทธิกุล (คณะแพทยศาสตร์) 108 ครั้ง[/quote] [/box] [box type=”tip”]

ประเภทนักศึกษาปริญญาเอก

[quote color=”#ffdf42″ bgcolor=”#046b22″ bcolor=”#5ab95a” arrow=”yes”]1. น.ส.ชุติมณฑน์ วงศ์ก่ำ (หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ) 42 ครั้ง[/quote] [quote color=”#ffdf42″ bgcolor=”#046b32″ bcolor=”#5ab95a” arrow=”yes”]2. นายธวัชชัย วงศ์ก่ำ (หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ) 42 ครั้ง[/quote] [/box] [box]

ประเภทนักศึกษาปริญญาโท

[quote color=”#ffdf42″ bgcolor=”#046b22″ bcolor=”#5ab95a” arrow=”yes”]1. Mr.Dwe Lein (หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสันติภาพศึกษาและการทูต) 37 ครั้ง[/quote] [quote color=”#ffdf42″ bgcolor=”#046b32″ bcolor=”#5ab95a” arrow=”yes”]2. Mr.Bernard Tochukwu Obiechina (หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)) 20 ครั้ง[/quote] [/box] [box]

ประเภทนักศึกษาปริญญาตรี

[quote color=”#ffdf42″ bgcolor=”#046b22″ bcolor=”#5ab95a” arrow=”yes”]1. น.ส.อรอุมา จันดาหัวดง (คณะพยาบาลศาสตร์) 125 ครั้ง[/quote] [quote color=”#ffdf42″ bgcolor=”#046b32″ bcolor=”#5ab95a” arrow=”yes”]2. น.ส.พรนภา สีหลวย (คณะพยาบาลศาสตร์) 111 ครั้ง[/quote] [quote color=”#ffdf42″ bgcolor=”#046b42″ bcolor=”#5ab95a” arrow=”yes”]3. น.ส.วิจิตรา จันทร์ปดา (คณะเภสัชศาสตร์) 90 ครั้ง[/quote] [quote color=”#f1df42″ bgcolor=”#046b52″ bcolor=”#5ab95a” arrow=”yes”]4. น.ส.รุจิรา แสงศิริจันทร์ (คณะพยาบาลศาสตร์) 89 ครั้ง[/quote] [quote color=”#f1df42″ bgcolor=”#046b62″ bcolor=”#5ab95a” arrow=”yes”]5. น.ส.ทัศนีย์ วุ่นคง (คณะพยาบาลศาสตร์) 83 ครั้ง[/quote] [/box] [box type=”tip”]

ประเภทบุคคลากร

[quote color=”#ffdf42″ bgcolor=”#046b22″ bcolor=”#5ab95a” arrow=”yes”]1. นางภัทรานุช แก้วเขียว (ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน) 191 ครั้ง[/quote] [/box]

ผู้ยืมทรัพยากรห้องสมุดมากที่สุดแห่งปี 2560