10 อันดับหนังสือที่ถูกยืมมากที่สุดแห่งปี 2560

[sliderpro id=”1″]

ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม 10 อันดับหนังสือที่ถูกยืมมากที่สุดแห่งปี 2560


10 อันดับยืมมากที่สุด/รายเดือน

[tabs style=”h1″ ] [tab title=”มกราคม” icon=”momizat-icon-folder”]

10 อันดับยืมมากที่สุด/มกราคม 2560

[dropcap style=”circle” bgcolor=”#dd3333″ font=”Arial”]1[/dropcap]27 ครั้ง / ชื่อเรื่อง : Simple solutions to energy calculations / แต่งโดย : Vaillencourt, Richard / เลขหมู่ : 696 V131S 2008 /  ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#cc6633″ font=”Arial”]2[/dropcap]10 ครั้ง / ชื่อเรื่อง : การพยาบาลในระยะตั้งครรภ์ / แต่งโดย : สุพร แก้วศิริวรรณ / เลขหมู่ : 618.2 ส827ก 2556 / ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#ff9900″ font=”arial”]3[/dropcap]10 ครั้ง / ชื่อเรื่อง : การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ / แต่งโดย : อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์, บก. / เลขหมู่ : 616.804231 ก492 2557 / ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#ccff33″ font=”Arial”]4[/dropcap] 9 ครั้ง / ชื่อเรื่อง : ใบสั่งยาและการคำนวณเภสัชกรรม / แต่งโดย : พรเพ็ญ วีระวัฒกานนท์ / เลขหมู่ : 615.14 พ252บ 2554 / ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#66ff33″ font=”arial”]5[/dropcap] 9 ครั้ง / ชื่อเรื่อง : ทบทวนการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น C&A NR / แต่งโดย : เพื่อนช่วยจำ / เลขหมู่ : 618.9200231 พ953ท 2555 / ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#00ffcc” font=”Arial”]6[/dropcap]9 ครั้ง / ชื่อเรื่อง : จิตเวชศาสตร์ : รามาธิบดี / แต่งโดย : มาโนช หล่อตระกูล, บก. / เลขหมู่ : 616.89 จว464 2552 / ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#6699ff” font=”arial”]7[/dropcap] 6 ครั้ง / ชื่อเรื่อง : Neuroanatomy in clinical context : an atlas of structures, sections, systems, and syndromes /แต่งโดย : Haines, Duane E. / เลขหมู่ : 611.8 H153N 2015 / ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#9933ff” font=”Arial”]8[/dropcap] 6 ครั้ง / ชื่อเรื่อง : Hotellerie-restauration.com : Francais professionel [DVD] / แต่งโดย : Corbeau, Sophie DVD / เลขหมู่ : 647.94 C789H 2013 / ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#ff66ff” font=”arial”]9[/dropcap] 4 ครั้ง / ชื่อเรื่อง : Power definitions and the physical mechanism of power flow / แต่งโดย : Emanuel, Alexander Eigeles / เลขหมู่ : 621.319 E53P 2010 / ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#ff0066″ font=”Arial”]10[/dropcap] 4 ครั้ง / ชื่อเรื่อง : สี่แผ่นดิน เล่ม 1 / แต่งโดย : คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว. น / เลขหมู่ : ค521ส 2554 ล1 / ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู
[/tab] [tab title=”กุมภาพันธ์” icon=”momizat-icon-folder”]

10 อันดับยืมมากที่สุด / กุมภาพันธ์ 2560

[dropcap style=”circle” bgcolor=”#dd3333″ font=”Arial”]1[/dropcap] ยืม 20 ครั้ง / “Simple solutions to energy calculations” / Vaillencourt, Richard / 696 V131S 2008 / ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#cc6633″ font=”Arial”]2[/dropcap] ยืม 16 ครั้ง / “Regional development in the knowledge economy : through cooretition of industry, university and university and government” / Jomphong Mongkhonvanit / 338.9 J75R 2009 / ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#ff9900″ font=”arial”]3[/dropcap] ยืม 14 ครั้ง / “กรรมวิธีการผลิต” / ทวีศักดิ์ เทศเจริญ / 670 ท228ก 2534 / ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#ccff33″ font=”Arial”]4[/dropcap] ยืม 13 ครั้ง / “เภสัชจลนศาสตร์พื้นฐานและการประยุกต์ทางคลินิก” / นุชนาฏ เสือเล็ก / 615.7 น724ภ 2554 / ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#66ff33″ font=”arial”]5[/dropcap] ยืม 11 ครั้ง / “ประสาทกายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน” / เกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์ / 611.8 ก769ป 2546 / ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#00ffcc” font=”Arial”]6[/dropcap] ยืม 10 ครั้ง / “การพยาบาลจิตเวชศาสตร์” / อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์, บก. / 616.804231 ก492 2557 / ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#6699ff” font=”arial”]7[/dropcap] ยืม 9 ครั้ง / “พื้นฐานกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์” / เกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์ / 611 ก769พ 2543 / ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#9933ff” font=”Arial”]8[/dropcap] ยืม 6 ครั้ง / “TOEIC : practice exams” [VCD] / Barron’s / VCD 1029 M 2010 d1-2 / ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#ff66ff” font=”arial”]9[/dropcap] ยืม 4 ครั้ง / “Power definitions and the physical mechanism of power flow” / Emanuel, Alexander Eigeles / 621.319 E53P 2010
/ ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#ff0066″ font=”Arial”]10[/dropcap] ยืม 4 ครั้ง / “สี่แผ่นดิน เล่ม 2” / คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว. / น ค521ส 2554 ล2 / ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู

[/tab] [tab title=”มีนาคม” icon=”momizat-icon-folder”]

10 อันดับยืมมากที่สุด / มีนาคม 2560

[dropcap style=”circle” bgcolor=”#dd3333″ font=”Arial”]1[/dropcap] 18 ครั้ง / “กรรมวิธีการผลิต” / ทวีศักดิ์ เทศเจริญ / 670 ท228ก 2534 / ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#cc6633″ font=”Arial”]2[/dropcap] 16 ครั้ง / “การพยาบาลจิตเวชศาสตร์” / อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์, บก. / 616.804231 ก492 2557 / ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#ff9900″ font=”arial”]3[/dropcap] 12 ครั้ง / “วิศวกรรมยานยนต์” / ธีระยุทธ สุวรรณประทีป / 629.2 ธ672ว 2542 / ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#ccff33″ font=”Arial”]4[/dropcap] 12 ครั้ง / “ตำราการพยาบาลนรีเวช” (ฉบับองค์รวม) / นันทนา ธนาโนวรรณ, บก. / 618.1 ต367 2553 / ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#66ff33″ font=”arial”]5[/dropcap] 10 ครั้ง / “จิตเวชศาสตร์ : รามาธิบดี” / มาโนช หล่อตระกูล, บก. / 616.89 จว464 2552 / ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#00ffcc” font=”Arial”]6[/dropcap] 5 ครั้ง / “Power definitions and the physical mechanism of power flow” / Emanuel, Alexander Eigeles / 621.319 E53P 2010 / ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#6699ff” font=”arial”]7[/dropcap] 3 ครั้ง / “Human anatomy” / Carola, Robert / 611 C292H 1992 / ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#9933ff” font=”Arial”]8[/dropcap] 3 ครั้ง / “Higher engineering mathematics” / Ramana, B V. / 510.2462 R165H 2007 / ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#ff66ff” font=”arial”]9[/dropcap] 3 ครั้ง / “Testbuilder for the TOEIC tests” / Beek, Jessica / 428.0076 B393T 2012 / ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#ff0066″ font=”Arial”]10[/dropcap] 3 ครั้ง / “สนุกกับงานวิจัย” / สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ / พ 001.42 ส786ส 2546 / ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู
[/tab] [tab title=”เมษายน” icon=”momizat-icon-folder”]

10 อันดับยืมมากที่สุด / เมษายน 2560

[dropcap style=”circle” bgcolor=”#dd3333″ font=”Arial”]1[/dropcap] 14 ครั้ง / “วิศวกรรมยานยนต์” / ธีระยุทธ สุวรรณประทีป / 629.2 ธ672ว 2542 / ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#cc6633″ font=”Arial”]2[/dropcap] 12 ครั้ง / “กรรมวิธีการผลิต” / ทวีศักดิ์ เทศเจริญ / 670 ท228ก 2534 / ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#ff9900″ font=”arial”]3[/dropcap] 12 ครั้ง / “การพยาบาลจิตเวช” / สุวนีย์ เกี่ยวกิ่งแก้ว / 616.804231 ส868ก 2554 / ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#ccff33″ font=”Arial”]4[/dropcap] 12 ครั้ง / “ตำราการพยาบาลนรีเวช” (ฉบับองค์รวม) นันทนา ธนาโนวรรณ, บก. / 618.1 ต367 2553 / ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#66ff33″ font=”arial”]5[/dropcap] 9 ครั้ง / “การพยาบาลจิตเวชศาสตร์” / อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์, บก. / 616.804231 ก492 2557 / ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#00ffcc” font=”Arial”]6[/dropcap] 6 ครั้ง / “7 เดือนบรรลุธรรม” / ดังตฤณ / พ 294.3444 ด319จ 2559 / ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#6699ff” font=”arial”]7[/dropcap] 6 ครั้ง / “แฮร์รี่ พอตเตอร์กับศิลาอาถรรพ์ เล่ม 1” / โรว์ลิ่ง, เจ. เค. / น ร942ฮ 2544 ล1 / ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#9933ff” font=”Arial”]8[/dropcap] 4 ครั้ง / “Seeley’s essentials of anatomy and physiology” / VanPutte, Cinnamon / 612 V273S 2007 / ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#ff66ff” font=”arial”]9[/dropcap] 3 ครั้ง / “Macroeconomics : theories and policies” / Froyen, Richard T. / 339 F943M 2009 / ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#ff0066″ font=”Arial”]10[/dropcap] 3 ครั้ง / “Power definitions and the physical mechanism of power flow” / Emanuel, Alexander Eigeles / 621.319 E53P 2010 / ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู
[/tab] [tab title=”พฤษภาคม” icon=”momizat-icon-folder”]

10 อันดับยืมมากที่สุด / พฤษภาคม 2560

[dropcap style=”circle” bgcolor=”#dd3333″ font=”Arial”]1[/dropcap] 8 ครั้ง / “สูติศาสตร์” / มานี ปิยะอนันต์ / 618.2 ส886 2544 / ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#cc6633″ font=”Arial”]2[/dropcap] 8 ครั้ง / “การพยาบาลในระยะตั้งครรภ์” / สุพร แก้วศิริวรรณ / 618.2 ส827ก 2556 / ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#ff9900″ font=”arial”]3[/dropcap] 8 ครั้ง / “การพยาบาลจิตเวชศาสตร์” / อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์, บก. / 616.804231 ก492 2557 / ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#ccff33″ font=”Arial”]4[/dropcap] 8 ครั้ง / “ทักษะทางการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ “/ ดาริน โต๊ะกานิ / 618.20231 ด429ท 2557 / ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#66ff33″ font=”arial”]5[/dropcap] 6 ครั้ง / “TOEIC : practice exams [VCD]” / Barron’s / VCD 1029 M 2010 d1-2 / ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#00ffcc” font=”Arial”]6[/dropcap] 5 ครั้ง / “Power definitions and the physical mechanism of power flow” / Emanuel, Alexander Eigeles / 621.319 E53P 2010 / ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#6699ff” font=”arial”]7[/dropcap] 3 ครั้ง / “7 เดือนบรรลุธรรม” / ดังตฤณ / พ 294.3444 ด319จ 2559 / ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#9933ff” font=”Arial”]8[/dropcap] 3 ครั้ง / “Oxford preparation course for the TOEFL iBT exam : a skills-based communicative approach” / Bates, Susan / 428.0076 B329O 2016 / ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#ff66ff” font=”arial”]9[/dropcap] 2 ครั้ง / “พระมหาชนก ฉบับการ์ตูนภาพสี” / ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, พ.ศ.2470 / พ 294.308 ภ671พ 2543 / ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#ff0066″ font=”Arial”]10[/dropcap] 2 ครั้ง / Case study 5.0 / ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย / พ 658.4012 ธ469ค 2545 / ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู
[/tab] [tab title=”มิถุนายน” icon=”momizat-icon-folder”]

10 อันดับยืมมากที่สุด / มิถุนายน 2560

[dropcap style=”circle” bgcolor=”#dd3333″ font=”Arial”]1[/dropcap] 18 ครั้ง / “คู่มือแปลผลตรวจเลือด เล่มแรก” / ประสาร เปรมะสกุล / 612.11 ป411ค 2554 ล1 / ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#cc6633″ font=”Arial”]2[/dropcap] 13 ครั้ง / “ทักษะทางการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์” / ดาริน โต๊ะกานิ / 612.11 ป411ค 2554 ล1 / ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#ff9900″ font=”arial”]3[/dropcap] 12 ครั้ง / “การพยาบาลในระยะตั้งครรภ์” / สุพร แก้วศิริวรรณ / 618.2 ส827ก 2556 / ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#ccff33″ font=”Arial”]4[/dropcap] 10 ครั้ง / “การพยาบาลสูติศาสตร์ : ภาวะผิดปกติในระยะคลอด” / สุภาพ ไทยแท้ / 618.20231 ส838ก 2554 / ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#66ff33″ font=”arial”]5[/dropcap] 3 ครั้ง / “Enzymes in food processing” / Tilak Nagodawithana, ed. / 664.024 E61 1993 / ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#00ffcc” font=”Arial”]6[/dropcap] 3 ครั้ง / “Natural colorants for food and nutraceutical uses” / Delgado-Vargas, Francisco / 664.062 D352N 2003 / ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#6699ff” font=”arial”]7[/dropcap] 3 ครั้ง / “Power definitions and the physical mechanism of power flow “/ Emanuel, Alexander Eigeles / 621.319 E53P 2010 / ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#9933ff” font=”Arial”]8[/dropcap] 3 ครั้ง / “AQ อึดเกินพิกัด” / สตอลทซ์, พอล จี. / พ 158.1 ส169อ 2548 / ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#ff66ff” font=”arial”]9[/dropcap] 3 ครั้ง / “EQ สำหรับผู้นำ” / Feldman, Daniel A. / พ 153.9 ฟ635อ 2547 / ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#ff0066″ font=”Arial”]10[/dropcap] 2 ครั้ง / “องค์ประกอบของเซลล์ [วีซีดี]” / มัลติมีเดีย เมคเกอร์ / VCD 00628 2548 ช9 / ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู
[/tab] [tab title=”กรกฎาคม” icon=”momizat-icon-folder”]

10 อันดับยืมมากที่สุด / กรกฎาคม 2560

[dropcap style=”circle” bgcolor=”#dd3333″ font=”Arial”]1[/dropcap] 15 ครั้ง / “ทักษะทางการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์” / ดาริน โต๊ะกานิ / 618.20231 ด429ท 2557 /  ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#cc6633″ font=”Arial”]2[/dropcap] 9 ครั้ง / “ชีวเคมี” / Campbell, Mary K. / 572 ค941ช 2554 /  ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#ff9900″ font=”arial”]3[/dropcap] 8 ครั้ง / “ปฏิบัติการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา” / ยุวดี วัฒนานนท์, บก. / 618.078 ป135 2557 /  ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#ccff33″ font=”Arial”]4[/dropcap] 7 ครั้ง / “การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2” / วรรณรัตน์ จงเจริญยานนท์, บก. / 618.20231 ก492 2552 ล2 /  ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#66ff33″ font=”arial”]5[/dropcap] 7 ครั้ง / “Power definitions and the physical mechanism of power flow” / Emanuel, Alexander Eigeles / 621.319 E53P 2010 /  ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#00ffcc” font=”Arial”]6[/dropcap] 7 ครั้ง / “ตลาดพลู “/ หลวงเมือง / พ 307.762 ห313ต 2552 /  ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#6699ff” font=”arial”]7[/dropcap] 3 ครั้ง / “Anthony’s textbook of anatomy and physiology” / Patton, Kevin T. / 612 P322A 2013 /  ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#9933ff” font=”Arial”]8[/dropcap] 2 ครั้ง / “A framework for marketing management” / Kotler, Philip / 658.8 K87F 2001 /  ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#ff66ff” font=”arial”]9[/dropcap] 2 ครั้ง / “Principles of marketing” / Kotler, Philip / 658.8 K87P 2014 /  ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#ff0066″ font=”Arial”]10[/dropcap] 2 ครั้ง / “คู่มือเรียนและใช้งาน Visual Basic ครอบคลุมเวอร์ชั่น 2010/2012 [ซีดี-รอม] “/ ศุภชัย สมพานิช CD 005.262 ศ684ค 2556 /  ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู
[/tab] [tab title=”สิงหาคม” icon=”momizat-icon-folder”]

10 อันดับยืมมากที่สุด / สิงหาคม 2560

[dropcap style=”circle” bgcolor=”#dd3333″ font=”Arial”]1[/dropcap] 6 ครั้ง / “ตลาดพลู” / หลวงเมือง / พ 307.762 ห313ต 2552 /  ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#cc6633″ font=”Arial”]2[/dropcap] 6 ครั้ง / “.ตามรอย…พ่อตาก…ไป…บ้านทุ่งใหญ่…เมืองจันทบูร” / สมโภชน์ วาสุกรี, ผู้เรียบเรียง / พ 923.1593 ต341 2559 /  ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#ff9900″ font=”arial”]3[/dropcap] 5 ครั้ง / “เคมีของยา ฉบับ 1” / โอภา วัชระคุปต์, บก. / 615.19 ค246 2551 /  ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#ccff33″ font=”Arial”]4[/dropcap] 5 ครั้ง / “ไวยากรณ์อังกฤษร่วมสมัย ฉบับสมบูรณ์” / นเรศ สุรสิทธิ์ / 425 น266ว 2554 /  ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#66ff33″ font=”arial”]5[/dropcap] 5 ครั้ง / “Introduction to organic laboratory techniques : a small-scale approach” / Engel, Randall G. / 547.0078 E57I 2011 /  ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#00ffcc” font=”Arial”]6[/dropcap] 4 ครั้ง / “Power definitions and the physical mechanism of power flow” / Emanuel, Alexander Eigeles / 621.319 E53P 2010 /  ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#6699ff” font=”arial”]7[/dropcap] 4 ครั้ง / “นมและอาหารทารก : หลักและวิทยาการก้าวหน้า “/ จงจิตร อังคทะวานิช, บก. / 613.0432 น199 2538 /  ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#9933ff” font=”Arial”]8[/dropcap] 4 ครั้ง / “โภชนาการในเด็กปรกติและเจ็บป่วย” / ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ / 613.0432 ภ922 2531 /  ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#ff66ff” font=”arial”]9[/dropcap] 4 ครั้ง / “ระบบควบคุม” / สุมาลี อุณหวณิชย์ / 629.8 ส842ร 2545 /  ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#ff0066″ font=”Arial”]10[/dropcap] 4 ครั้ง / “English grammar in use” / Murphy, Raymond / 425 ม813อ 2545 /  ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู
[/tab] [tab title=”กันยายน” icon=”momizat-icon-folder”]

10 อันดับยืมมากที่สุด / กันยายน 2560

[dropcap style=”circle” bgcolor=”#dd3333″ font=”Arial”]1[/dropcap] 10 ครั้ง / “เคมีอินทรีย์ เล่ม 1” / สมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรี / 547 ส262ค 2556 ล1 /  ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#cc6633″ font=”Arial”]2[/dropcap] 10 ครั้ง / “เคมีอินทรีย์พื้นฐาน เล่ม 1” / ประเสริฐ ศรีไพโรจน์ / 547 บ422ค 2553 /  ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#ff9900″ font=”arial”]3[/dropcap] 9 ครั้ง / “สรีรวิทยา 2” / วัฒนา วัฒนาภา, บก. / 612 ส356 2548 /  ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#ccff33″ font=”Arial”]4[/dropcap] 9 ครั้ง / “Harry Potter and the cursed child : parts one and two” / Rowling, J. K / Fic R884H 2016 /  ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#66ff33″ font=”arial”]5[/dropcap] 8 ครั้ง / “การพยาบาลเด็ก เล่ม 2” / พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา, บก. / 618.9200231 ก492 2552 ล2 /  ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#00ffcc” font=”Arial”]6[/dropcap] 8 ครั้ง / “กระบวนการพยาบาล :เครื่องมือนักจัดการสุขภาพองค์รวมเพื่อวิวัฒน์และพัฒนาสุขภาพระดับปฐมภูมิ” / ศิราณี อินทรหนองไผ่ / 610.7343 ศ444ก 2554 /  ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#6699ff” font=”arial”]7[/dropcap] 8 ครั้ง / “พื้นฐานกุมารเวชศาสตร์” / อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์, บก. / 618.92 พ816 2555 /  ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#9933ff” font=”Arial”]8[/dropcap] 8 ครั้ง / “เคมีอินทรีย์ “/ สุนันทา วิบูลย์จันทร์ / 547 ส816ค 2554 /  ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#ff66ff” font=”arial”]9[/dropcap] 7 ครั้ง / “It’s not how good you are, it’s how good you what to be” / Arden, Paul / P 158 A676I 2005 /  ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#ff0066″ font=”Arial”]10[/dropcap] 7 ครั้ง / “Harry potter and the chamber of secrets “/ Rowling, J. K. / Fic R884H 1999 /  ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู

[/tab] [tab title=”ตุลาคม” icon=”momizat-icon-folder”]

10 อันดับยืมมากที่สุด / ตุลาคม 2560

[dropcap style=”circle” bgcolor=”#dd3333″ font=”Arial”]1[/dropcap] 17ครั้ง / “กรรมวิธีการผลิต” / ทวีศักดิ์ เทศเจริญ / 670 ท228ก 2534 /  ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#cc6633″ font=”Arial”]2[/dropcap] 16 ครั้ง / “คู่มือแปลผลตรวจเลือด เล่มแรก” / ประสาร เปรมะสกุล / 612.11 ป411ค 2554 ล1 /  ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#ff9900″ font=”arial”]3[/dropcap] 12 ครั้ง / “การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3” / ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์, บก. / 618.20231 ก492 2552 /  ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#ccff33″ font=”Arial”]4[/dropcap] 9 ครั้ง / “Atlas of medical parasitology” / ประยงค์ ระดมยศ / 616.960222 ป361อ 2553 /  ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#66ff33″ font=”arial”]5[/dropcap] 8 ครั้ง / “กระบวนการพยาบาล” / ฟาริดา อิบราฮิม, บก. / 610.73 กก218 2541 /  ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#00ffcc” font=”Arial”]6[/dropcap] 8 ครั้ง / “การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น หน่วยที่ 6-10” / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / 618.9200231 มส747ก 2554 ล2 /  ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#6699ff” font=”arial”]7[/dropcap] 8 ครั้ง / “เก้าอี้เงิน” / ลูอีส, ซี. เอส. / น ล741ต 2548 ล6 /  ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#9933ff” font=”Arial”]8[/dropcap] 4 ครั้ง / “The undercover economist” / Harford, Tim / P 330 H278U 2006 /  ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#ff66ff” font=”arial”]9[/dropcap] 4 ครั้ง / “Visual communication : images with messages “/ Lester, Paul Martin / 302.23 L642V 1995 /  ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#ff0066″ font=”Arial”]10[/dropcap] 4 ครั้ง / “Power definitions and the physical mechanism of power flow “/ Emanuel, Alexander Eigeles / 621.319 E53P 2010 /  ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู
[/tab] [tab title=”พฤศจิกายน” icon=”momizat-icon-folder”]

10 อันดับยืมมากที่สุด / พฤศจิกายน 2560

[dropcap style=”circle” bgcolor=”#dd3333″ font=”Arial”]1[/dropcap] 10 ครั้ง / “เชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไรกับเวชปฎิบัติทางศัลยกรรม” / ประกิตพันธุ์ ทมทิตชงค์ / 617.55 ป196ช 2555 /  ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#cc6633″ font=”Arial”]2[/dropcap] 9 ครั้ง / “Atlas of medical parasitology” / ประยงค์ ระดมยศ / 616.960222 ป361อ 2553 /  ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#ff9900″ font=”arial”]3[/dropcap] 9 ครั้ง / “ตำราการพยาบาลเด็ก” / ปัญจางค์ สุขเจริญ, บก. / 618.9200231 ต367 2550 /  ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#ccff33″ font=”Arial”]4[/dropcap] 9 ครั้ง / “ทบทวนการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น C&A NR” / เพื่อนช่วยจำ / 618.9200231 พ953ท 2555 /  ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#66ff33″ font=”arial”]5[/dropcap] 9 ครั้ง / “คู่มือการวิเคราะห์ข้อสอบการพยาบาลและการผดุงครรภ์” / ชัชวาล วงค์สารี / 618.20231076 ช358ค 2558 /  ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#00ffcc” font=”Arial”]6[/dropcap] 8 ครั้ง / “การพยาบาลเด็ก” / กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันพระบรมราชชนก / 610.7362 ก492 2541 /  ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#6699ff” font=”arial”]7[/dropcap] 8 ครั้ง / “คู่มือการอ่านงบการเงินฉบับสมบูรณ์ ” / Vickca, Michael / พ 657.3 ว512ค 2557 /  ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#9933ff” font=”Arial”]8[/dropcap] 7 ครั้ง / “Think like a freak : the authors of Freakonomics offer to retrain your brain” / Levitt, Steven D. / P 153.43 L664T 2014 /  ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#ff66ff” font=”arial”]9[/dropcap] 6 ครั้ง / “Six thinking hats” / De Bono, Edward / P 153.4 D287S 2000 /  ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#ff0066″ font=”Arial”]10[/dropcap] 5 ครั้ง / “The two towers” / Tolkien, J. R. R. / FIC T649T 1999 /  ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู
[/tab] [tab title=”ธันวาคม” icon=”momizat-icon-folder”]

10 อันดับยืมมากที่สุด / ธันวาคม 2560

[dropcap style=”circle” bgcolor=”#dd3333″ font=”Arial”]1[/dropcap] 11 ครั้ง / “กรรมวิธีการผลิต” / ทวีศักดิ์ เทศเจริญ / 670 ท228ก 2534 / ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#cc6633″ font=”Arial”]2[/dropcap] 9 ครั้ง / “ทบทวนการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น C&A NR “/ เพื่อนช่วยจำ / 618.9200231 พ953ท 2555 / ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#ff9900″ font=”arial”]3[/dropcap] 9 ครั้ง / “ทบทวนการพยาบาลผู้ใหญ่ ANR” / เพื่อนช่วยจำ / 618.970231 พ953ท 2551 / ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#ccff33″ font=”Arial”]4[/dropcap] 9 ครั้ง / “คู่มือการวิเคราะห์ข้อสอบการพยาบาลและการผดุงครรภ์”/ ชัชวาล วงค์สารี / 618.20231076 ช358ค 2558 / ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#66ff33″ font=”arial”]5[/dropcap] 8 ครั้ง / “การดูแลทารกแรกเกิด” / พิมลรัตน์ ไทยธรรมยานนท์ / 618.9201 พ728ก 2547 / ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#00ffcc” font=”Arial”]6[/dropcap] 7 ครั้ง / “ข้อสอบทบทวนการพยาบาลผู้สูงอายุ” / เพื่อนช่วยจำ / 618.970231 พ953ข 2551 / ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#6699ff” font=”arial”]7[/dropcap] 7 ครั้ง / “การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น หน่วยที่ 6-10” / สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / 618.9200231 มส747ก 2554 ล2 / ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#9933ff” font=”Arial”]8[/dropcap] 6 ครั้ง / “ทบทวนการพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาเบื้องต้น C&P NR” / เพื่อนช่วยจำ / 610.7343 พ953ท 2555 / ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#ff66ff” font=”arial”]9[/dropcap] 6 ครั้ง / “ฮอนด้า โซอิจิโร : ชายผู้สร้างความฝันให้เป็นความจริง” ฮอนด้า โซอิจิโร / พ 926.292 ฮ159ฮ 2549 / ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู


[dropcap style=”circle” bgcolor=”#ff0066″ font=”Arial”]10[/dropcap] 6 ครั้ง / “พ่อรวยสอนลงทุน” / คิโยซากิ, โรเบิร์ต ที / พ 332.02400973 ค451พ 2545 / ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู
[/tab] [/tabs] [gap height=”10″]

 

10 อันดับหนังสือที่ถูกยืมมากที่สุดแห่งปี 2560