วันเอดส์โลก

วันเอดส์โลก World AIDS Day 1 ธันวาคมของทุกปี

โรคเอดส์เป็นโรคติดต่อร้ายแรงโรคหนึ่ง ที่ปัจจุบันยังไม่มีตัวยาใดๆ ที่รักษาโรคเอดส์ให้หายขาดได้ ปัจจุบันโรคเอดส์เป็นโรคเป็นโรคหนึ่งที่คร่าชีวิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยข้อมูลว่าพบกันส่วนใหญ้ในทวีปแอฟริกา เอเซียใต้ แต่พื้นที่พบผู้ติดเชื้อเอดส์มากที่สุดคือ เอเซียตะวันออกเฉียงใต้

World aids day
AIDS Walk New York. (2018, December 1). AIDS WALK NEW YORK MAY 19, 2019. Retrieved from AIDS Walk New York: https://ny.aidswalk.net/

จากนั้นได้มีการจัดตั้งกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์ ในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2531 ให้เป็นวันเอดส์โลก (World Aids Day) เพื่อเป็นวันจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์พร้อมเพรียงกันทั่วโลก โดยมีจุดมุ่งหมายว่า

  1. เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงอันตรายจากโรคติดต่อของโรคเอดส์
  2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีมาตรการการป้องกันโรคเอดส์ให้มากขึ้นในสังคม ทุกชนชั้น
  3. เพื่อให้มีการจัดกิจกรรมต่อต้าน และป้องกันการติดเชื้อเอดส์
  4. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการยอมรับและ ห่วงใยต่อผู้ป่วยโรคเอดส์และ ผู้ติดเชื้อเอดส์
  5. เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคเอดส์อย่างถูกต้อง และกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

[quote arrow=”yes”]สัญลักษณ์ของวันเอดส์โลก[/quote]

aids logoสัญลักษณ์ของ วันเอดส์โลก คือ โบว์สีแดง (Red Ribbon) เป็นสัญลักษณ์ของวันเอดส์โลก ที่ใช้กันทั่วโลก เพื่อแสดงถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ระหว่างผู้ที่มีเชื้อเอชไอวี โพซิทีฟ (HIV-positive) กับผู้ที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเอดส์ทั้งหลาย

โรคเอดส์เกิดขึ้นได้อย่างไร

โรคเอดส์ หรือ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS : Acquired immune Deficiency Syndrome) เกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่า ฮิวแมนอิมมิว โนเดฟีเซียนซี ไวรัส (Human Immunodeficiency Virus : HIV) ที่เราเรียกกันว่า เชื้อเอชไอวี ซึ่งเชื้อไวรัสนี้เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วจะทำลายเม็ดเลือดขาว ซึ่งทำหน้าที่คุ้มกันโรค และเมื่อภูมิคุ้มกันต่ำลงเรื่อยๆ จนร่ายกายไม่สามารถคุ้มกันโรคต่างๆได้ จะทำให้ร่างกายเป็นโรคต่างๆ ได้อย่างง่ายดายและ หนักทำให้ไม่สามารถรักษาให้หายได้ ทำให้เสียชีวิตไปในที่สุด โดยส่วนใหญ่โรคที่จะแทรกซ้อนเมื่อภูมิคุ้มกันต่ำลง ได้แก่ วัณโรค ปอดบวม เชื้อในระบบโลหิต เป็นต้น

world aids day
Scientific Animations. (2017, December 1). HIV: Are we close to beating it? Retrieved from Scientific Animations We make you Look good: http://www.scientificanimations.com/hiv-antibody-development-treatment/

ทั้งนี้เมื่อเราเข้าใจถึงความน่ากลัวของโรคเอดส์แล้ว ทำให้กลุ่มคนที่รับเชื้อเอชไอวีมานั้น ถูกรังเกลียดจากสังคมเป็นอย่างมาก เนื่องมาจากกลัวการติดเชื้อ แต่ความจริงแล้วโรคเอดส์นั้นไม่สามารถติดต่อกันได้ง่ายๆ โดยการติดเชื้อนั้นจะต้องติดกันเฉพาะที่แบบจริงๆ โดยสามารถแบ่งออกได้ 3 หลักใหญ่ๆ ได้แก่

[dropcap font=”Arial” color=”#cc0033″]1[/dropcap]การได้รับเชื้อไวรัสเอชไอวีเข้าสู่ร่างกาย โดยการรับเชื้อนั้นจะต้องมีปริมาณมากพอ ที่จะทำให้ติดโรคเอดส์ได้ ได้แก่ เลือด น้ำอสุจิ น้ำในช่องคลอด เป็นต้น
[dropcap font=”Arial” color=”#ffdf42″]2[/dropcap]เชื้อที่ติดต่อนั้นจะต้องมีคุณภาพและ แข็งแรงด้วย ยกตัวอย่างเช่น หากรับเชื้อในทางน้ำลาย น้ำตา ซึ่งอยู่สภาพที่น้ำเป็นกรด เป็นด่าง จะทำให้เชื้อไม่แข็งแรง และไม่ติดต่อกันนั้นเอง
[dropcap font=”Arial” color=”#cc0033″]3[/dropcap]ต้องเป็นช่องทางที่ทำให้เกิดการสัมผัสส่งต่อเชื้อได้โดยตรง เช่น การใช้เข็มฉีดยาเสพติดร่วมกันหรือ การมีเพศสัมพันธ์กัน โดยกรณีฝ่ายชายติดเชื้อจะส่งผ่านให้ฝ่ายหญิงทางเยื่อบุช่องคลอดหรือ กรณีฝ่ายหญิงติดเชื้อจะส่งผ่านทางปลายเปิดของอวัยวะเพศชาย[divide icon=”circle” width=”medium”]

กลุ่มคนผู้ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี (โรคเอดส์)

  • ผู้ที่ใช้บริการทางเพศ หรือมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่มีเชื้อเอดส์ ซึ่งมีข้อมูลว่ากว่า 84% ของผู้ติดเชื้อเอดส์มาจากการมีเพศสัมพันธ์
  • ผู้ติดยาเสพติด โดยใช้กระบอก เข็ม หรือสิ่งเสพติดร่วมกัน
  • ผู้ที่รับเลือด เช่น การใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้ป่วยเอดส์ หรือการรับเลือดในขณะการผ่าตัด
  • ทารกติดเชื้อเอดส์จากแม่สู่ลูก (กรรมพันธุ์)
รณรงค์ป้องกันเอดส์
องค์การบริหารส่วนตำบลเปียน. (24 เมษายน 2558). แผ่นพับโรคเอดส์58. เข้าถึงได้จาก ทต.บ้านไร่ : ประชาสัมพันธ์การป้องการโรคเอดส์: http://www.pian.go.th/networknews/detail/53647/data.html

แนวทางการป้องกัน โรคเอดส์

1.ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง ที่มีเพศสัมพันธ์
2.การมีคู่ครองเพียงคนเดียว ไม่ใช่บริการทางเพศ หรือมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่มีกลุ่มเสี่ยง
3.ตรวจร่างกายเป็นประจำ สม่ำเสมอ
4.งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และงดใช้สารเสพติดทุกชนิดร่วมกัน

ในทุกวันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี ทั่วโลกจะมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ในวันเอดส์โลก เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนได้ให้ความเห็นใจและห่วงใยต่อผู้ติดเชื้อและผู้ป่วย ตลอดจนให้ทุกคนมีความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ อันจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้การขยายตัวของโรคนี้ลดน้อยลง โดยในปีนี้ได้มีคำขวัญวันเอดส์โลกว่า “ไม่ติด ไม่ตาย ไม่ตีตรา : ร่วมยุติปัญหาเอดส์ และเพศสัมพันธ์”


วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม วันต้านเอดส์โลก. (2556). เข้าถึงได้จาก https://scoop.mthai.com/specialdays/5458.html

วิกิพีเดีย. (20 พฤศจิกายน 2561). วันเอดส์โลก. เข้าถึงได้จาก https://th.wikipedia.org/wiki/วันเอดส์โลก

ส่งศรี จัยสิน, หม่อมหลวง และสมชาย จักรพันธุ์. (ผู้แปลและเรียบเรียง). (2538).  เอดส์ : เราอยู่ร่วมกันได้ (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ม.สยาม+มหาวิทยาลัยสยาม+siam university-logo+ห้องสมุด

วันเอดส์โลก World AIDS Day World AIDS Day

Leave a Comment

Your email address will not be published.