18 September 2019

วันเอดส์โลก

วันเอดส์โลก World AIDS Day 1 ธันวาคมของทุกปี

โรคเอดส์เป็นโรคติดต่อร้ายแรงโรคหนึ่ง ที่ปัจจุบันยังไม่มีตัวยาใดๆ ที่รักษาโรคเอดส์ให้หายขาดได้ ปัจจุบันโรคเอดส์เป็นโรคเป็นโรคหนึ่งที่คร่าชีวิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยข้อมูลว่าพบกันส่วนใหญ้ในทวีปแอฟริกา เอเซียใต้ แต่พื้นที่พบผู้ติดเชื้อเอดส์มากที่สุดคือ เอเซียตะวันออกเฉียงใต้

World aids day
AIDS Walk New York. (2018, December 1). AIDS WALK NEW YORK MAY 19, 2019. Retrieved from AIDS Walk New York: https://ny.aidswalk.net/

จากนั้นได้มีการจัดตั้งกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์ ในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2531 ให้เป็นวันเอดส์โลก (World Aids Day) เพื่อเป็นวันจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์พร้อมเพรียงกันทั่วโลก โดยมีจุดมุ่งหมายว่า

  1. เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงอันตรายจากโรคติดต่อของโรคเอดส์
  2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีมาตรการการป้องกันโรคเอดส์ให้มากขึ้นในสังคม ทุกชนชั้น
  3. เพื่อให้มีการจัดกิจกรรมต่อต้าน และป้องกันการติดเชื้อเอดส์
  4. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการยอมรับและ ห่วงใยต่อผู้ป่วยโรคเอดส์และ ผู้ติดเชื้อเอดส์
  5. เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคเอดส์อย่างถูกต้อง และกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
สัญลักษณ์ของวันเอดส์โลก

aids logoสัญลักษณ์ของ วันเอดส์โลก คือ โบว์สีแดง (Red Ribbon) เป็นสัญลักษณ์ของวันเอดส์โลก ที่ใช้กันทั่วโลก เพื่อแสดงถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ระหว่างผู้ที่มีเชื้อเอชไอวี โพซิทีฟ (HIV-positive) กับผู้ที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเอดส์ทั้งหลาย

โรคเอดส์เกิดขึ้นได้อย่างไร

โรคเอดส์ หรือ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS : Acquired immune Deficiency Syndrome) เกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่า ฮิวแมนอิมมิว โนเดฟีเซียนซี ไวรัส (Human Immunodeficiency Virus : HIV) ที่เราเรียกกันว่า เชื้อเอชไอวี ซึ่งเชื้อไวรัสนี้เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วจะทำลายเม็ดเลือดขาว ซึ่งทำหน้าที่คุ้มกันโรค และเมื่อภูมิคุ้มกันต่ำลงเรื่อยๆ จนร่ายกายไม่สามารถคุ้มกันโรคต่างๆได้ จะทำให้ร่างกายเป็นโรคต่างๆ ได้อย่างง่ายดายและ หนักทำให้ไม่สามารถรักษาให้หายได้ ทำให้เสียชีวิตไปในที่สุด โดยส่วนใหญ่โรคที่จะแทรกซ้อนเมื่อภูมิคุ้มกันต่ำลง ได้แก่ วัณโรค ปอดบวม เชื้อในระบบโลหิต เป็นต้น

world aids day
Scientific Animations. (2017, December 1). HIV: Are we close to beating it? Retrieved from Scientific Animations We make you Look good: http://www.scientificanimations.com/hiv-antibody-development-treatment/

ทั้งนี้เมื่อเราเข้าใจถึงความน่ากลัวของโรคเอดส์แล้ว ทำให้กลุ่มคนที่รับเชื้อเอชไอวีมานั้น ถูกรังเกลียดจากสังคมเป็นอย่างมาก เนื่องมาจากกลัวการติดเชื้อ แต่ความจริงแล้วโรคเอดส์นั้นไม่สามารถติดต่อกันได้ง่ายๆ โดยการติดเชื้อนั้นจะต้องติดกันเฉพาะที่แบบจริงๆ โดยสามารถแบ่งออกได้ 3 หลักใหญ่ๆ ได้แก่

1การได้รับเชื้อไวรัสเอชไอวีเข้าสู่ร่างกาย โดยการรับเชื้อนั้นจะต้องมีปริมาณมากพอ ที่จะทำให้ติดโรคเอดส์ได้ ได้แก่ เลือด น้ำอสุจิ น้ำในช่องคลอด เป็นต้น
2เชื้อที่ติดต่อนั้นจะต้องมีคุณภาพและ แข็งแรงด้วย ยกตัวอย่างเช่น หากรับเชื้อในทางน้ำลาย น้ำตา ซึ่งอยู่สภาพที่น้ำเป็นกรด เป็นด่าง จะทำให้เชื้อไม่แข็งแรง และไม่ติดต่อกันนั้นเอง
3ต้องเป็นช่องทางที่ทำให้เกิดการสัมผัสส่งต่อเชื้อได้โดยตรง เช่น การใช้เข็มฉีดยาเสพติดร่วมกันหรือ การมีเพศสัมพันธ์กัน โดยกรณีฝ่ายชายติดเชื้อจะส่งผ่านให้ฝ่ายหญิงทางเยื่อบุช่องคลอดหรือ กรณีฝ่ายหญิงติดเชื้อจะส่งผ่านทางปลายเปิดของอวัยวะเพศชาย

กลุ่มคนผู้ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี (โรคเอดส์)

  • ผู้ที่ใช้บริการทางเพศ หรือมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่มีเชื้อเอดส์ ซึ่งมีข้อมูลว่ากว่า 84% ของผู้ติดเชื้อเอดส์มาจากการมีเพศสัมพันธ์
  • ผู้ติดยาเสพติด โดยใช้กระบอก เข็ม หรือสิ่งเสพติดร่วมกัน
  • ผู้ที่รับเลือด เช่น การใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้ป่วยเอดส์ หรือการรับเลือดในขณะการผ่าตัด
  • ทารกติดเชื้อเอดส์จากแม่สู่ลูก (กรรมพันธุ์)
รณรงค์ป้องกันเอดส์
องค์การบริหารส่วนตำบลเปียน. (24 เมษายน 2558). แผ่นพับโรคเอดส์58. เข้าถึงได้จาก ทต.บ้านไร่ : ประชาสัมพันธ์การป้องการโรคเอดส์: http://www.pian.go.th/networknews/detail/53647/data.html

แนวทางการป้องกัน โรคเอดส์

1.ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง ที่มีเพศสัมพันธ์
2.การมีคู่ครองเพียงคนเดียว ไม่ใช่บริการทางเพศ หรือมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่มีกลุ่มเสี่ยง
3.ตรวจร่างกายเป็นประจำ สม่ำเสมอ
4.งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และงดใช้สารเสพติดทุกชนิดร่วมกัน

ในทุกวันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี ทั่วโลกจะมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ในวันเอดส์โลก เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนได้ให้ความเห็นใจและห่วงใยต่อผู้ติดเชื้อและผู้ป่วย ตลอดจนให้ทุกคนมีความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ อันจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้การขยายตัวของโรคนี้ลดน้อยลง โดยในปีนี้ได้มีคำขวัญวันเอดส์โลกว่า “ไม่ติด ไม่ตาย ไม่ตีตรา : ร่วมยุติปัญหาเอดส์ และเพศสัมพันธ์”


วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม วันต้านเอดส์โลก. (2556). เข้าถึงได้จาก https://scoop.mthai.com/specialdays/5458.html

วิกิพีเดีย. (20 พฤศจิกายน 2561). วันเอดส์โลก. เข้าถึงได้จาก https://th.wikipedia.org/wiki/วันเอดส์โลก

ส่งศรี จัยสิน, หม่อมหลวง และสมชาย จักรพันธุ์. (ผู้แปลและเรียบเรียง). (2538).  เอดส์ : เราอยู่ร่วมกันได้ (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ม.สยาม+มหาวิทยาลัยสยาม+siam university-logo+ห้องสมุด

วันเอดส์โลก World AIDS Day World AIDS Day

About The Author

Related posts