กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา : Criminal Procedure

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชื่อเรื่อง : กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา : Criminal Procedure 

ชื่อผู้แต่ง : สหรัฐ กิติ ศุภการ 

Call Number: 345.07 ส459ห 2563 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  31 ก.ค. 2564 หนังสือ“ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา : Criminal Procedure ”  หนังสือเล่มนี้ได้มีการปรับปรุงใหม่ เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 33) พ.ศ.2562 และตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา (ฉบับที่ 34) พ.ศ. 2562 เป็นต้น เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจข้อเท็จจริงในฎีกาได้ดียิ่งขึ้น และยังมีกฎหมายที่ให้ความรู้อีมากมายจากหนังสือเล่มนี้ 


Link to Library

Row Call Number Heading
1 345.59305 ส4 2527 oกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
2 345.07 ส459ก 2564 oกฎหมายอาญา : คำพิพากษาศาลฎีกาและหลักกฎหมาย / สหรัฐ กิติ ศุภการ
3 345.07 ส459ห 2563 oหลักและคำพิพากษา : กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / สหรัฐ กิติ ศุภการ

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา : Criminal Procedure