กฎหมายแรงงานเกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงาน

กฎหมายแรงงานเกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงานชื่อเรื่อง : กฎหมายแรงงานเกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงาน 

ชื่อผู้แต่ง : พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น    

Call Number : 344.01 พ161ก 2565 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 21 ก.พ.2566 หนังสือ “กฎหมายแรงงานเกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงาน”  หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เรื่องกฎหมายแรงงานเกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงาน โดยเริ่มตั้งแต่ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้บริบทกฎหมายแรงงานและคำพิพากษาศาลฎีกา สัญญาจ้างแรงงาน สัญญาจ้างทำของ รูปแบบสัญญาจ้างแรงงาน ประเภทสัญญาจ้างแรงงาน ข้อตกลงในสัญญาจ้างแรงงาน สิทธิและหน้าที่ของนายจ้างกับลูกจ้างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การสิ้นสุดสัญญาจ้างแรงงาน ฯลฯ  ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ฝ่ายจัดการทรัพยากรมนุษย์มีองค์ความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมายและแนวคำพิพากษาศาลฎีกา สามารถนำความรู้ไปใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน อันจะเป็นผลที่ดีต่อรัฐ นายจ้าง ลูกจ้าง และสังคม มาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมกฎหมายแรงงานเกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงานได้ จากหนังสือเล่มนี้สามารถตอบโจทย์คุณได้อย่างแน่นอน !


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oกฎหมายแรงงานเกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงาน / พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น

 

กฎหมายแรงงานเกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงาน