กรรมวิธีการผลิต

ชื่อเรื่อง : กรรมวิธีการผลิต

ชื่อผู้แต่ง : บุญธรรม ภัทราจารุกุล

Call Number : 621.43 ป399ง 2566

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 21 ส.ค.2566

 เป็นหนังสือที่ให้ความรู้ กรรมวิธีผลิต สร้างเข้าใจในเรื่อง วัตถุดิบที่นำมาใช้แปรรูปให้เป็นชิ้นงานต่างๆ ชิ้นส่วนเครื่องกล ชิ้นส่วนเครื่องจักร จะนำมาจากวัสดุธรรมชาติ เช่น แร่เหล็ก แร่ทองแดง แร่อะลูมิเนียม และแร่ธรรมชาติอื่นๆ ซึ่งกรรมวิธีการผลิตแบบต่างๆ เพื่อต้องการให้ได้ชิ้นงาน ชิ้นส่วนเครื่องกลที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ เกิดความประหยัด โดยสูญเสียวัสดุในการผลิตน้อยที่สุด และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า และรักษ์สิ่งแวดล้อม จะนำเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ควบคุมเครื่องจักรด้วยคอมพิวเตอร์มาใช้ในการผลิต

 

Link to Library

Row Row Hit Heading
1 1 2 oกรรมวิธีการผลิต / บุญธรรม ภัทราจารุกุล