กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้เชิงรุก 

กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้เชิงรุกชื่อเรื่อง : กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้เชิงรุก 

ชื่อผู้แต่ง : มนสิช สิทธิสมบูรณ์ 

Call Number : 371.102 ม161ก 2565 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 25 เม.ย.2566  หนังสือ “กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้เชิงรุก” หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเนื้อหาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้ โดยเริ่มจาก หน่วยที่ 1-4 เป็นความรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที่ 5-6 เป็นภาคปฏิบัติการเขียนแผนและการประเมินผลจักการเรียนรู้เชิงรุก หน่วยที่ 7 การจัดการเรียนรู้เชิงรุกฐานสมรรถนะ และเสริมเติมด้วยเทคนิคการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกใหม่ หน่วยที่ 8 การจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  หน่วยที่ 9 กระบวนการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และหน่วยที่ 10 ตัวอย่างงานวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับครูและผู้ที่สนใจสามารถนำไปปฏิบัติ พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาเรียนรู้และศึกษาเพิ่มเติมได้ จากหนังสือเล่มนี้ 


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้เชิงรุก/ มนสิช สิทธิสมบูรณ์

 

กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้เชิงรุก