การจัดการของเสียอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

การจัดการของเสียอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ชื่อเรื่อง : การจัดการของเสียอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน  

ชื่อผู้แต่ง : อรทัย ชวาลภาฤทธิ์    

Call Number : 628.4 อ324ค 2560 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  9 ธ.ค.2565 หนังสือ การจัดการของเสียอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยรวบรวมข้อมูลผลงานวิจัย ผลงานตีพิมพ์เชิงวิชาการทั้งในระดับประเทศและนานาชาติที่เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นการจัดการของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีแนวทางการประยุกต์ใช้หลักการ/เครื่องมือการอนุรักษ์การจัดการของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ เทคโนโลยีสะอาด เป็นต้น รวมทั้งแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการของเสียการปรับปรุงการใช้ทรัพยากรและลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต การขนส่ง ฯลฯ ซึ่งจะช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างคุ้มค่า มาช่วยกันดูแลการจัดการของเสียอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ต่อไป  !   


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oการจัดการของเสียอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน / อรทัย ชวาลภาฤทธิ์

การจัดการของเสียอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน