การจัดการวิกฤตการณ์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

การจัดการวิกฤตการณ์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวื่อเรื่อง: การจัดการวิกฤตการณ์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ชื่อผู้แต่ง: อริสรา เสยานนท์ 

Call Number: 338.4791 อ398ก 2563 

รายละเอียด:แนะนำหนังสือ 7 เม.ย. 2564 หนังสือ“การจัดการวิกฤตการณ์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว” หนังสือเล่มนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารการจัดการวิกฤตการณ์การท่องเที่ยวและภัยพิบัติ ไม่ว่า การจำแนกประเภทวิกฤตและภัยพิบัติ, การเตรียมความพร้อมในภาวะวิกฤต, กลยุทธ์การบริหารภาวะวิกฤตการบริหารจัดการเหตุวิกฤตในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว, การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารภาวะวิกฤตการฟื้นฟูภาพลักษณ์หลังจากเกิดภาวะวิกฤต,การเมืองและเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ทรัพยกธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ  ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะเป็ประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจเพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติและป้องกันภาวะวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นได้ !


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oการจัดการวิกฤตการณ์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว/ อริสรา เสยานนท์

การจัดการวิกฤตการณ์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว