การตรวจและวินิจฉัยโรคช่องปาก

ชื่อเรื่อง : การตรวจและวินิจฉัยโรคช่องปาก

ชื่อผู้แต่ง : วรางคณา ชิดช่วงชัย, สุพาณี ธนาคุณ, บรรณาธิการ

Call Number : 617.63 ก451 2563

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 7 พฤษภาคม 2567  หนังสือ “การตรวจและวินิจฉัยโรคช่องปาก เล่มนี้เป็นตำราที่เป็นความรู้พื้นฐานที่ใช้ในการปฏิบัติงานทางคลินิกของทันตแพทย์ ทั้งนี้ภายในเล่มได้มีการเพิ่มเติมภาพประกอบและปรับปรุงเนื้อหาบางส่วนขึ้นมาใหม่ เพื่อให้ศาสตร์ในการวินิจฉัยโรคเป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้น โดยเนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย กระบวนการวินิจฉัยโรค ประวัติผู้ป่วย อาการและอาการแสดงในช่องปาก หลักการตรวจทางคลินิก และการตรวจนอกช่องปากทางคลินิก เป็นต้น นอกจากที่ยกตัวอย่างมาข้างต้น ยังมีเนื้อหาที่สำคัญๆ อีกมาก หนังสือเล่มนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่นักศึกษาทันตแพทย์ และทันตแพทย์โดยทั่วไป ในการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการรักษาทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยต่อไป

Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oการตรวจและวินิจฉัยโรคช่องปาก / วรางคณา ชิดช่วงชัย, สุพาณี ธนาคุณ, บรรณาธิการ