การต่างประเทศไทยในยุคสงครามเย็น

การต่างประเทศไทยในยุคสงครามเย็นชื่อเรื่อง : การต่างประเทศไทยในยุคสงครามเย็น 

ชื่อผู้แต่ง : พวงทอง ภวัครพันธุ์ 

Call Number : 320.95930904 พ465ก 2565 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  29 มิ.ย.2565 หนังสือ การต่างประเทศไทยในยุคสงครามเย็นหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเมืองประเทศไทยในต่างประเทศในยุคสงครามเย็น ที่มุ่งเน้นเป็นปัจจัย ตัวกำหนดบทบาท นโยบาย ยุทธศาสตร์ของประเทศไทย ในการกำหนดผลประโยชน์แห่งชาติและการมองภัยคุกคามของรัฐบาลไทยแต่ละช่วงเวลา บทบาทของกลุ่มอำนาจและบทบาทของกลุ่มพลังทางสังคมต่าง ๆ ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาทางการเมืองและเศรษฐกิจของไทย รวมถึงบทบาทและยุทธศาสตร์ของมหาอำนาจและการเมืองภายในประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคที่ส่งผลต่อความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านและผู้ที่สนใจได้รับประโยชน์เรื่องราวการเมืองการปกครองของประเทศไทยในต่างประเทศ ได้เป็นอย่างดี มาค้นหาคำตอบได้จากหนังสือเล่มนี้ 


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oการต่างประเทศไทยในยุคสงครามเย็น / พวงทอง ภวัครพันธุ์

การต่างประเทศไทยในยุคสงครามเย็น