การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน

การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุนชื่อเรื่อง : การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน 

ชื่อผู้แต่ง : 

Call Number : 332.6 ก459 2564 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 17 ส.ค.2565 หนังสือ “การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักทรัพย์และการบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน โดยมีเนื้อหาที่สำคัญ แบ่งเป็น 6 บท ได้แก่ บทที่ 1 ภาพรวมการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ บทที่ 2 การวิเคราะห์ผู้ลงทุน บทที่ 3 การจัดสรรสินทรัพย์ลงทุน บทที่ 4 การกำหนดกลยุทธ์และการสร้างกลุ่มหลักทรัพย์ บทที่ 5 การติดตามประเมินผลและปรับกลุ่มหลักทรัพย์ และบทที่ 6 การจัดทำนโยบายการลงทุนและกรณีศึกษา ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ที่สนใจและศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคั่งให้กับผู้ลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาค้นหาคำตอบได้จากหนังสือเล่มนี้


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน/ สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน