การบัญชีขั้นกลาง 2

ชื่อผู้แต่ง : พิมพ์พนา ศรีสวัสดิ์, ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์, วิศรุต ศรีบุญนาค

Call Number : 657.044 พ717ก 2565 ล2

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 4 พฤศจิกายน 2566 หนังสือ “ การบัญชีขั้นกลาง 2  ” เล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาพร้อมตัวอย่างประกอบ ซึ่งเนื้อหาครอบคลุมการบัญชีสำหรับหนี้สิน รายการที่มีความไม่แน่นอน การตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการปรับโครงสร้างหนี้ส่วนของผู้ถือหุ้น กำไรต่อหุ้น งบกระแสเงินสด การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด การปรับปรุงภายในและการเลิกกิจการ ในการพิมพ์ครั้งที่ 6 นี้ได้แก้ไขและปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน  หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสมกับ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจด้านการบัญชี


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oการบัญชีขั้นกลาง 2 / พิมพ์พนา ศรีสวัสดิ์, ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์, วิศรุต ศรีบุญนาค