การบัญชีบริหาร

ชื่อเรื่อง : การบัญชีบริหาร

ชื่อผู้แต่ง : สุปราณี ศุกระเศรณี

Call Number : 657 ส823ก 2565

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 10 พฤษภาคม 2567 หนังสือ “การบัญชีบริหาร เล่มนี้ได้เรียบเรียงและแต่งขึ้น เพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิชาการบัญชีบริหารหรือการบัญชีเพื่อการจัดการ ตามหลักสูตรปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาต่างๆ และสามารถใช้เป็นหนังสืออ่านประกอบการเรียนวิชาการบัญชีเพื่อการจัดการ ตามหลักสูตรปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ได้เช่นกัน เนื้อหาแบ่งเป็น 12 บท และเพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงได้จัดทำสื่อการสอนชนิดต่างๆ เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนและนิสิตนักศึกษาดาวน์โหลดไปใช้ได้จากเว็บไซต์และบล็อกของหนังสือได้

 

Link to Library

Row Hit Heading
1 3 oการบัญชีบริหาร / สุปราณี ศุกระเศรณี …[และคนอื่นๆ]