การบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงินตาม TFRS 9 

การบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงินตาม TFRS 9ชื่อเรื่อง : การบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงินตาม TFRS 9 

ชื่อผู้แต่ง : สมชาย สุภัทรกุล  

Call Number : 657.48 ส241ก 2563 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  26 ม.ค.2566 หนังสือ “การบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงินตาม TFRS 9”หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้การบัญชี โดยได้รวบรวมเนื้อหาด้วยกัน 3 ส่วน ได้แก่ (1) การจัดการประเภทรายการและการวัดมูลค่า (Classification and Measurement) สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่เกิดจากเครื่องมือทางการเงิน (2) ผลขาดทุนจากการด้อยค่า (Impairment Loss) ของสินทรัพย์ทางการเงินตามแนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected Credit Loss Model) และ (3) อนุพันธ์ (Derivatives) และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง (Hedge Accounting) ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับนักบัญชี ผู้บริหาร หรือผู้ที่สนใจและต้องการเข้าใจแนวปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน มาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ จากหนังสือเล่มนี้  ! 


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oการบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงินตาม TFRS 9 / สมชาย สุภัทรกุล

 

การบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงินตาม TFRS 9