การบำบัดร่วมสมัยทางการพยาบาลจิตเวช สำหรับเยาวชนที่ใช้สารเสพติด: แนวคิดสู่การปฎิบัติ

ชื่อเรื่อง : การบำบัดร่วมสมัยทางการพยาบาลจิตเวช สำหรับเยาวชนที่ใช้สารเสพติด: แนวคิดสู่การปฎิบัติ

ชื่อผู้แต่ง : จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส

Call Number : 616.89 จ389ก 2565

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 7 เมษายน 2567 หนังสือ “การบำบัดร่วมสมัยทางการพยาบาลจิตเวช สำหรับเยาวชนที่ใช้สารเสพติด: แนวคิดสู่การปฎิบัติ” เล่มนี้ เป็นหนังสือที่มีสาระสำคัญ 5 บท ที่ได้กล่าวถึง เยาวชนกับการใช้สารเสพติด การบำบัดร่วมสมัยทางการพยาบาลจิตเวช การบำบัดร่วมสมัยทางการพยาบาลจิตเวชในเยาวชนที่ใช้สารเสพติดด้วยแนวคิดการบำบัดแบบเสริมสร้างแรงจูงใจ การบำบัดร่วมสมัยทางการพยาบาลจิตเวชในเยาวชนที่ใช้สารเสพติดด้วยแนวคิดการบำบัดแบบการยอมรับและสร้างพันธะสัญญา และบทสุดท้ายที่ได้กล่าวถึงแนวโน้มและทิศทางการบำบัดร่วมสมัยทางการพยาบาลจิตเวชในเยาวชนที่ใช้สารเสพติด หนังสือเล่มนี้จึงมีเป้าหมายเพื่อให้พยาบาลวิชาชีพ นักศึกษาพยาบาลทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก นักวิชาการ นักวิจัยตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเยาวชนที่ใช้สารเสพติด หรือเป็นบุคคลทั่วไปที่สนใจ จะได้เกิดความรู้ความเข้าใจในแนวคิดรวบยอดเกี่ยวกับยาเสพติด สามารถประยุกต์องค์ความรู้นี้เพื่อการปฏิบัติงานในการดูแลเยาวชนที่ใช้สารเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oการบำบัดร่วมสมัยทางการพยาบาลจิตเวช สำหรับเยาวชนที่ใช้สารเสพติด: แนวคิดสู่การปฎิบัติ/ จิณห์จุฑา