การประเมินผลกระทบจากงานวิจัยและพัฒนา : หลักการเบื้องต้นและแนวปฏิบัติ

ชื่อเรื่อง : การประเมินผลกระทบจากงานวิจัยและพัฒนา : หลักการเบื้องต้นและแนวปฏิบัติ

ชื่อผู้แต่ง : กัมปนาท วิจิตรศรีกมล

Call Number : 658.57 ก393ก 2564

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 6  กุมภาพันธ์ 2567 หนังสือ “การประเมินผลกระทบจากงานวิจัยและพัฒนา : หลักการเบื้องต้นและแนวปฏิบัติเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอหลักการประมินผลกระทบและเป็นแนวปฏิบัติในการประเมินผลกระทบจากงานวิจัยและการและการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม หนังสือเล่มนี้มีองค์ประกอบของเนื้อหาทั้งในด้านแนวคิดเชิงทฤษฎีที่นำมาประยุกต์ใช้กับการประเมินผลกระทบ ประกอบกับข้อมูลกรณีศึกษาที่เป็นผลจากการได้สะสมประสบการณ์ในการลงไปฏิบัติการจริงมานำเสนอ ทำให้เกิดเป็นหนังสือที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง หนังสือเล่มนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์สำหรับกาประเมินผลกระทบของงานวิจัยและพัฒนาได้อย่างกว้างขวางในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิจัยและพัฒนา ตลอดจนสังคมของนักประเมินผลกระทบ เพื่อนำไปสู่การสร้างผลกระทบเชิงสาธารณะในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน

ink to Library

Row Hit Heading
1 1 oการประเมินผลกระทบจากงานวิจัยและพัฒนา : หลักการเบื้องต้นและแนวปฏิบัติ / กัมปนาท วิจิตรศรีกมล