การพัฒนาองค์การ ( ORGANIZATION DEVELOPMENT )

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาองค์การ ( ORGANIZATION DEVELOPMENT )

ชื่อผู้แต่ง : เดชา เดชะวัฒนไพศาล

Call Number : 658.406 ด841ก 2566

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 7 มิถุนายน 2567 หนังสือ การพัฒนาองค์การ ( ORGANIZATION DEVELOPMENT ) เล่มนี้ได้เรียบเรียงขึ้นในรูปแบบที่เข้าใจง่าย มีเนื้อหาที่ครอบคลุมตั้งแต่นิยาม ความหมาย ความเป็นมา แนวคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมการพัฒนาองค์การลักษณะต่างๆ ที่สามารถช่วยผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในองค์การ ตลอดจนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมดังกล่าว ผู้เขียนยังได้สอดแทรกงานวิจัย กรณีศึกษา เรื่องเล่า รวมถึงวิธีการปฏิบัติร่วมสมัยที่สอดคล้องกับเนื้อหาแต่ละบท เพื่อให้ผู้อ่าน นิสิต นักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาองค์การ หรือด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือในสายงานต่างๆ ตลอดจนผู้บริหาร ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป สามารถทำความเข้าใจ เรียนรู้ และสังเคราะห์เนื้อหาในบทต่างๆ เพื่อประโยชน์ไม่เพียงแต่ในเชิงวิชาการ หากสามารถเชื่อมโยงแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การร่วมสมัยเหล่านี้ไปสู่การลงมือปฏิบัติจริงต่อไป

Link to Library

Row Hit Heading
1 1 การพัฒนาองค์การ/ เดชา เดชะวัฒนไพศาล