การรักษาต้อหินด้วยเลเซอร์ = Glaucoma laser treatment

ชื่อผู้แต่ง : วีระวัฒน์ คิดดี

Call Number : 617.7 ว848ก 2560

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 4 ธันวาคม 2566 หนังสือ “การรักษาต้อหินด้วยเลเซอร์ = Glaucoma laser treatment” โรคต้อหินเป็นสาเหตุตาบอดอันดับสองที่พบได้ทั่วโลก เป็นโรคที่ถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม อาจทำให้ผู้ป่วยสูญเสียการมองเห็นจนถึงตาบอดได้ในที่สุด แต่หากได้รับการรักษาอย่างเหมาสมจะช่วยป้องกันตาบอดได้ การรักษาผู้ป่วยต้อหินสามารถทำได้โดยการใช้ยา เลเซอร์ และการผ่าตัดการรักษาต้อหินด้วยเลเซอร์จึงเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยรักษาผู้ป่วยต้อหินได้ หนังสือเล่มนี้มีความครบถ้วนและทันสมัยในด้านนี้เป็นเล่มแรกในประเทศไทย เหมาะสำหรับแพทย์ประจำบ้าน จักษุแพทย์ แพทย์ทั่วไป พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง ได้ใช้เป็นประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยต้อหินที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยเลเซอร์


Link to Library

Row Row Hit Heading
1 1 1 oการรักษาต้อหินด้วยเลเซอร์ / วีระวัฒน์ คิดดี, วิริญจน์ธร ประภากรโกวิท