การวิจัยธุรกิจ

การวิจัยธุรกิจ ชื่อเรื่อง : การวิจัยธุรกิจ 

ชื่อผู้แต่ง : สุภาวดี ขุนทองจันทร์    

Call Number : 001.422 ส839ก 2565 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 3 พ.ค.2566  หนังสือ “การวิจัยธุรกิจ” หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาความรู้ด้านการวิจัยธุรกิจ โดยมีเนื้อหา 11 บท ด้วยกัน เริ่มตั้งแต่ บทที่ 1 ความเข้าใจเบื้องต้นในการวิจัยธุรกิจ บทที่ 2 การกำหนดปัญหาการวิจัย บทที่ 3 การทบทวนวรรณกรรมและการกำหนดกรอบแนวคิดในการทำวิจัย บทที่ 4 ตัวแปรและสมมติฐาน บทที่ 5 การออกแบบการวิจัย บทที่ 6 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง บทที่ 7 การเก็บรวบรวมข้อมูล บทที่ 8 เครื่องมือและตัวอย่างเครื่องมือวิจัยธุรกิจ บทที่ 9 สถิติพื้นฐานเพื่อการวิจัย บทที่ 10 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และบทที่ 11 การเขียนรายงานการวิจัยและบทความจากงานวิจัยธุรกิจ ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับนักศึกษา หรือผู้ที่สนใจที่จะศึกษาค้นคว้าการวิจัยธุรกิจ มาเรียนรู้และศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือเล่มนี้ 


Link to Library

Row Hit Heading
1 2 oการวิจัยธุรกิจ / สุภาวดี ขุนทองจันทร์

 

การวิจัยธุรกิจ